“Opieka wytchnieniowa” – nabór do 29 lutego 2024 r.

Informujemy, że w Gmina Miejska Ostróda otrzymała dofinansowanie na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”

 1. Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.).

Wartość dofinansowania: 66.477,88

Całkowita wartość projektu: 66.477,88

II. Dla kogo pomoc?

 1. Program adresowany jest do członków rodzin lb opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  • dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
   1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
   2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych– którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Członkowie rodzin osób z niepełnosprawnościami i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy uzyskali w ramach Programu usługi opieki wytchnieniowej, zwani są dalej „uczestnikami Programu”.
 1. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.
 2. Aktywność zawodowa nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.
 3. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w  stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością.
 4. Na potrzeby realizacji Programu za opiekuna osoby z niepełnosprawnością uznaje się opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności (w tym opiekuna sprawującego opiekę w ramach rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka).

 

III. Jaką można otrzymać pomoc?

W ramach usługi opieki wytchnieniowej zapewniane jest okresowe wsparcie w zabezpieczaniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością, w zastępstwie członków rodziny lub opiekunów sprawujących na co dzień bezpośrednią opiekę.

Gmina Miejska Ostróda realizuje wsparcie w zakresie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

IV. Kto może świadczyć usługę?

 1. Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone, przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:
 • posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby
  niepełnosprawnej),pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub
 • posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu
  bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, oświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub
 • zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Wsparcie usługi asystenckiej będzie realizowane od daty zawarcia umowy pomiędzy Gminą Miejską Ostróda a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim do dnia 31 grudnia 2024 r.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

Zarządzenie Nr 4/2024

Zał. Nr 1 RODO MOPS

Zał. Nr 2 do Regulaminu oświadczenie uczestnika

Zał. Nr 3 do Regulaminu Karta oceny

Karta realizacji usług

Karta zgłoszeniowa

Regulamin rekrutacji

RODO Program

Osoby chętne proszone są o wypełnienie i złożenie w/w dokumentów w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie ul. Olsztyńska 2  w Biurze Obsługi Interesanta  nr  2 (na parterze), tel. 89 646 22 01.

Przypominamy, że nabór do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Program „Opieka wytchnieniowa” zostanie zakończony w czwartek, 29 lutego br.

Rozmiar czcionki
Kontrast