Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych – wydłużenie okresu

Wniosek dotyczy zwrotu podatku VAT za paliwo gazowe. Można otrzymać zwrot podatku VAT za paliwo gazowe, jeśli:

 • głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest jedno z następujących źródeł:
  • kocioł gazowy,
  • bojler gazowy,
  • podgrzewacz gazowy przepływowy,
  • kominek gazowy zasilane paliwami gazowymi,
 • główne źródło ogrzewania zgłoszono do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
 • przeciętny miesięczny dochód gospodarstwa jednoosobowego nie jest wyższy niż 2100 zł lub
 • przeciętny miesięczny dochód gospodarstwa wieloosobowego nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do wniosku należy dołączyć opłaconą fakturę VAT za dostarczone paliwo i dowód jej opłacenia. W opisie faktury musi znaleźć się informacja o okresie, w którym dostarczono paliwa gazowe.

Jeśli wniosek składany jest pierwszy raz lub jeśli zmieniły się dane gospodarstwa domowego lub jego członków – należy podać informacje, które pozwolą ustalić przeciętny miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku:

 • 2021 –  jeśli wniosek składany jest do 31 lipca 2023 roku,
 • 2022 –  jeśli wniosek składany jest po 31 lipca 2023 roku.

Informacje, które pozwalają ustalić przeciętny miesięczny dochód gospodarstwa domowego, to:

 • łączna kwota alimentów,
 • kwota dochodu każdego członka gospodarstwa domowego, jeśli tego dochodu nie obejmuje podatek od osób fizycznych,
 • powierzchnia gospodarstwa rolnego (w hektarach), jeśli wnioskodawca lub inny członek gospodarstwa domowego osiąga dochody z gospodarstwa rolnego.

Nie składaj wniosku, jeśli:

 • tworzysz jednoosobowe gospodarstwo domowe, a twój przeciętny miesięczny dochód jest wyższy niż 2100 zł,
 • wchodzisz w skład wieloosobowego gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód jest wyższy niż 1500 zł na osobę,
 • posiadasz inne główne źródło ogrzewania niż gazowe.

Informacje we wniosku oraz oświadczenia składane są przez wnioskodawcę pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wzór wniosku

Rozmiar czcionki
Kontrast