DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTRÓDZIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

• Data publikacji strony internetowej: 2014-01-27
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: na bieżąco

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

• część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

• Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-18
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-04-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Weronika Solarz.
• E-mail:  weronika.solarz@mops.ostroda.pl
• Telefon: 89 646 22 01

Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie
• Adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostróda
• E-mail:  mops@mops.ostroda.pl
• Telefon: 89 646 22 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostróda.

Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostróda:

Budynek znajduje się od strony ulicy Olsztyńskiej. Ilość kondygnacji 3. Ciągi piesze prowadzące do wejść są w dobrym stanie.

W odległości nieprzekraczającej 50 metrów znajduje się komunikacja publiczna – autobus. Usytuowanie budynku umożliwia bezproblemowe dotarcie wszystkim osobom, również osobom ze szczególnymi potrzebami.

Przed głównym wejściem do budynku zostały zlokalizowane miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe zostały oznaczone znakami poziomymi (koperta) oraz znakiem pionowym.

Budynek posiada dwa wejścia: główne i boczne. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście główne – nie jest dostosowane dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Trzeba pokonać schody.

Wejście boczne – przy wejściu zlokalizowane są poręcze oraz podjazd umożliwiający dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku znajduje się jedna klatka schodowa usytuowane przy głównym wejściu. Biegi schodów oraz spoczniki mają odpowiednią szerokość i długość. Schody wyposażone są w poręcze oraz taśmę antypoślizgową.

Dźwig osobowy znajduje się przy wejściu bocznym i umożliwia dostanie się na każdą kondygnację budynku. Przycisk przywołania umiejscowiony został na odpowiedniej wysokości, która pozwala na samodzielne korzystanie z windy przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Dźwig nie został wyposażony w komunikaty głosowe, panel sterowania posiada dodatkowe oznakowanie dla osób niewidomych i niedowidzących.

Ciągi komunikacyjne nie mają utrudnień w postaci progów.

Budynek posiada dostosowana toaletę o odpowiedniej przestrzeni manewrowej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Znajduje się na parterze i jest oznaczona. Przy misce ustępowej zamontowany jest uchwyt uchylny. Armatura sanitarna oraz włącznik światła umieszczone są na wysokości umożliwiającej korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym. Toaleta nie posiada przycisku alarmującego.

Brak tłumacza języka migowego.

Rozmiar czcionki
Kontrast