Informacja o przedłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych. Nabór na wolne stanowisko – asystent rodziny

INFORMACJA
o przedłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych
Nabór na wolne stanowisko – asystent rodziny

Termin składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie zostaje przedłużony do dnia 24 września 2021 roku do godz. 1500.

Punkt VIII ogłoszenia o naborze na stanowisko pracy – asystent rodziny otrzymuje brzmienie:

„Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostróda lub składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, pokój 102, w terminie do dnia 24 września 2021 roku do godz. 1500 w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją:

Dotyczy naboru na stanowisko asystenta rodziny”

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.”

W pozostałym zakresie treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.
Więcej informacji znajduje się w poniższym wpisie:
Oferta pracy – ASYSTENT RODZINY

Rozmiar czcionki
Kontrast