WSPÓLNIE PRZECIW PRZEMOCY DOMOWEJ

WSPÓLNIE PRZECIW PRZEMOCY DOMOWEJ

Gmina Miejska Ostróda wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy Domowej, przystąpiła do ogólnopolskiej Kampanii pn. „Wspólnie przeciw przemocy domowej”.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej, przez przemoc domową definiuje się jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, mienia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienia, krzywdy moralne oraz mające na celu uzyskanie kontroli w zakresie nabywania i korzystania z posiadanych przez tę osobę zasobów ekonomicznych.              

Zjawisko przemocy jest problemem społecznym, który wymaga zdecydowanych, kompleksowych i wieloaspektowych działań. Dlatego przeciwdziałanie przemocy to nie tylko praca specjalistów, ale również ogółu społeczeństwa – gdyż przeciwdziałania to również reagowanie – Bądźmy WSPÓLNIE PRZECIW PRZEMOCY!

xr:d:DAGBWKqFqjI:4,j:5617538326415926418,t:24040308
Rozmiar czcionki
Kontrast