Nabór do pracy

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie ul Olsztyńska 2; 14-100 Ostróda poszukuje osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu opiekunki środowiskowej.

Do zadań opiekunki/opiekuna będzie należało świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Ostródy wymagających tej formy wsparcia.

Zatrudnienie przewidziane od stycznia 2022 roku

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

  • posiada obywatelstwo polskie;
  • posiada wykształcenie średnie,
  • posiada dyplom ukończenia szkoły na kierunku opiekuna domowego, opiekuna środowiskowego, opiekuna medycznego lub ma ukończony kurs potwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekunki środowiskowej w MOPS;
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
    lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku;
  • ma nieposzlakowaną opinię.

 

Wszystkie osoby zainteresowane, spełniające formalnie powyższe wymagania mogą złożyć CV i kopie dokumentów potwierdzających spełnienie niezbędnych wymogów w sekretariacie Ośrodka lub przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostróda, w terminie do 20 grudnia 2021 r. do godz. 15:00. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 108 oraz telefonicznie pod numerem telefonu 89 642 97 83.

Rozmiar czcionki
Kontrast