USŁUGI SĄSIEDZKIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie zaprasza do udziału w Programie „Korpus Wsparcia seniorów” na rok 2024 Moduł I

USŁUGI SĄSIEDZKIE

dla mieszkańców miasta Ostróda

Kto może skorzystać

  • osoby w wieku 60 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia;
  • osoby, w przypadku których rodzina takiej pomocy nie może zapewnić;
  • osoby, które potrzebują pomocy w czynnościach dnia codziennego.

Kto może świadczyć pomoc

Osoby, które:

  • ukończyły 18. rok życia;
  • nie należą do rodziny osoby, dla której mają być świadczone usługi;
  • nie są zamieszkującym oddzielnie członkiem rodziny (małżonkiem, wstępnym ani zstępnym) osoby, na rzecz której mają być świadczone usługi;
  • oświadczyły, że są zdolne pod kątem psychofizycznym do świadczenia tego typu usług;
  • zamieszkują w okolicy osoby, dla której przeznaczone są usługi;
  • przeszły szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
  • zostały zaakceptowane przez organizatora usług i osobę, na rzecz której usługi te mają być świadczone.

W ramach realizacji Programu tutejszy Ośrodek może objąć wsparciem usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich 10 środowisk.

Wsparcie w ramach Programu może zostać udzielone do 31 grudnia 2024 roku.

Z osobą wykonującą usługi sąsiedzkie zawarta zostanie umowa zlecenie, za wykonanie której przysługuje wynagrodzenie.

Osoba korzystająca z usług sąsiedzkich ponosi odpłatność w wys. 40 zł za godzinę (wyliczana procentowo proporcjonalnie do wysokości dochodu) zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/491/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 marca 2024 roku.

link do Uchwały Rady Miejskiej

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 646 22 01, 89 642 97 61
lub osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie pokój 106
(I piętro).

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług sąsiedzkich prosimy o złożenie wniosku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie ul. Olsztyńska 2  w Biurze Obsługi Interesanta  nr  2 (na parterze).

link do wzoru wniosku

Wartość dofinansowania:  59.073,00 zł 

Całkowita wartość projektu: 73.841,25 zł

Dofinansowano ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa

Umowa Nr PS-I.946.29.22.2024 – Moduł I

Data podpisania umowy CZERWIEC 2024 r.

Rozmiar czcionki
Kontrast