Świetlica Środowiskowa „Stacyjkowo” – INFORMACJE

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO
 ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
„STACYJKOWO”
W OSTRÓDZIE

Zaprasza !

ul. Juliusza Słowackiego 13 A

Czynna od poniedziałku do piątku godz. 10.00-18.00

Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona  jest w formie opiekuńczo – wychowawczej, która zapewnia dzieciom opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego poprzez zajęcia artystyczne, ruchowe, sportowe. Przyjmujemy dzieci w wieku 5-11 lat.
 Pobyt w świetlicy jest nieodpłatny.

Celem pracy Świetlicy Środowiskowej „Stacyjkowo” jest stwarzanie warunków sprzyjających zaspokojeniu potrzeb: poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia, wyrażania własnego potencjału twórczego, wszechstronnego rozwoju osobowości a także  rozwoju umiejętności psychospołecznych; objęcie wsparciem dzieciom zagrożonym demoralizacją lub uzależnieniem 

Pobyt dziecka jest nieodpłatny i dobrowolny (chyba, że do placówki skieruje sąd).

Wychowankowie przyjmowani są do Placówki na:

  • Prośbę rodziców (opiekunów prawnych),
  • ich prośbę za zgodą rodziców (opiekunów prawnych),
  • wniosek szkoły, pracownika socjalnego, asystenta rodziny (za zgodą rodziców/ opiekunów prawnych),
  • skierowanie przez sąd.

Kartę zgłoszenia do Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Środowiskowej „Stacyjkowo”
 można pobrać w poniższym linku lub
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie ul. Olsztyńska 2
 w godz. 7-15
 lub w siedzibie Placówki ul. J. Słowackiego 13
w godzinach jej funkcjonowania.

Szczegółowe informacje udzielane są także pod numerem telefonu: 89 642-97-75          

Liczba miejsc w Placówce wynosi 30. Dzieci, które nie zakwalifikują się  z powodu braku miejsc – wpisane zostaną na listę rezerwową.

  1. Załącznik – wniosek o przyjęcie do placówki wsparcia dziennego w Ostródzie
  2. Regulamin organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego w Ostródzie 
Rozmiar czcionki
Kontrast