„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
NA LATA 2019-2023

Źródło finansowania:

Program finansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków gminy.

Cel programu:

Program „Posiłek w szkole i w domu” przewiduje m.in. wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Grupa docelowa:

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”. Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Opis programu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie na podstawie Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, realizuje pomoc dla osób potrzebujących wsparcia w formie posiłków i pomocy pieniężnej. Uchwałą nr Nr III/19/2018 i Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 17 grudnia 2018 r., ustanowiono wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania oraz podwyższono kryterium dochodowe dla rodzin korzystających z pomocy w formie posiłków w szkole do 150%. W ramach Modułu 1 oraz Modułu 2 wskazanego programu obejmowane pomocą są dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej, jak również inne osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, a w szczególności osoby starsze, chore i niepełnosprawne.

Realizator programu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość programu: 750 000

  • dotacja celowa z budżetu państwa: 600 000 zł (80,00 %)
  • środki gminy: 150 000 zł (20,00 %)

Przewidywany całkowity koszt zadania w 2022 roku wyniesie 750 000 zł.

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji programu: 01.01.2022

Termin zakończenia realizacji programu: 31.12.2022

Rozmiar czcionki
Kontrast