Oświadczenie Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

OŚWIADCZENIE DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie


W związku z oskarżeniami przestawionymi przez kilku Radnych Rady Miejskiej w Ostródzie podczas wznowionych obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w dniu 6 października 2021 roku oświadczam, iż zarzuty o stosowanie przez Dyrektora MOPS w Ostródzie mobbingu są w całości bezpodstawne i stanowią pomówienie publiczne. Podjęte w ciągu ostatnich dwóch lat przez Dyrektorów MOPS w Ostródzie działania wynikające z wewnętrznych procedur antymobbingowych nie ujawniły ani jednego pracownika, wobec którego miałby być stosowany mobbing. Ponadto w roku 2020 przeprowadzono w MOPS w Ostródzie zewnętrzne kontrole w tym zakresie, które nie wykazały istnienia zjawiska mobbingu. Nikomu z kadry zarządzającej w MOPS w Ostródzie nie postawiono żadnych zarzutów. Pracodawca ma prawo korzystać z uprawnień, jakie wynikają z zawartej z zatrudnionym umowy o pracę oraz przyjętego przez pracownika zakresu czynności i odpowiedzialności. Na tej podstawie przełożony sprawuje kontrole i nadzór nad wykonywaniem pracy i jej jakością oraz wydaje pracownikom polecenia, a w przypadku ich uporczywego nierealizowania wyciąga konsekwencje przewidziane prawem. Zgodnie z prawem to osoba oskarżająca pracodawcę o bezprawne zachowania ma obowiązek złożenia zawiadomienia do uprawnionych organów publicznych takich jak Prokuratura, Państwowa Inspekcja Pracy i Sąd Pracy oraz przedstawienia dowodów potwierdzających bezprawne działanie pracodawcy. Osoby dopuszczające się zniesławienia, pomówienia, obmówienia i oszczerstw powinny liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Dyrektor MOPS w Ostródzie
Katarzyna Zielińska
Ostróda, 27 października 2021 r

Rozmiar czcionki
Kontrast