Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

Ogłasza nabór na realizatorów wykonywania zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.  w trybie umowy zlecenia w ramach następującego  obszaru:

Realizowanie programów z zakresu profilaktycznych uzależnień, promocji zdrowia na poziomie uniwersalnym oraz selektywnym, wskazujących w tym profilaktycznej działalności informacyjnej oraz edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w szkołach  na terenie Miasta Ostróda.

Realizacja zadania poprzez:

 • Programy z zakresu profilaktyki uzależnień (uniwersalnej, wskazującej, selektywnej) i promocji zdrowia o potwierdzonej skuteczności ujętych w systemie programów rekomendowanych, programów interwencyjnych na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin z problemem alkoholowym oraz doświadczających innych kryzysów i zagrożonych ryzykownymi zachowaniami.  

I. Termin realizacji zadań

Termin realizacji zadań od dnia podpisania umowy do 30.06.2023 r. 

II. Warunki realizacji zadań

 1. Osoba zainteresowana powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie niezbędne do wykonania zadania oraz złożyć projekt realizacji zadania według wzoru określonego w ZAŁĄCZNIKU nr 1.
 2. Odbiorcami wykonywanych przez wybranego kandydata czynności będą dzieci i młodzież ze szkół na terenie Miasta  Ostróda.
 3. Podstawą realizacji zadania będzie umowa zlecenia zawarta przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z wybranymi realizatorami, w której zostanie określony m.in. szczegółowy zakres wykonywanych czynności, tryb ich realizacji, czas realizacji, kwota wynagrodzenia.
 • Wartość jednego programu nie może przekroczyć kwoty 2 400, 00 zł (brutto).
 • Ustala się do realizacji 6 programów profilaktycznych.
 • Jeżeli w wyniku oceny projektu kwota wynagrodzenia lub zakres zleconych zadań ulegnie zmianie, wnioskodawca zainteresowany współpracą na warunkach określonych przez Dyrektora Ośrodka, jest zobowiązany złożyć zaktualizowany projekt przed podpisaniem umowy.   
 • Jeżeli zadanie ma być realizowane przez dwie osoby łącznie, należy umieścić dane dwóch osób na jednym projekcie.
 • W związku z przepisami art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 poz. 2240), każdy projekt finansowany z udziałem środków publicznych winien uwzględniać realizację działań na rzecz równego dostępu do działalności prowadzonej przez realizatora składającego projekt, z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami.

Realizator zobowiązany jest podczas wykonywania zleconego zadania, do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno – komunikacyjnej (adekwatnej do charakteru przedsięwzięcia i sposobu jego realizacji osobom ze szczególnymi potrzebami na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6 – 7 ww. ustawy.

III. Informacja o możliwości odwołania naboru

 1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie zastrzega sobie prawo do odwołania naboru  przed upływem terminu do złożenia ofert oraz prawo do wprowadzania zmian w ogłoszeniu, w tym do przedłużenia terminu na złożenie ofert, terminu do uzupełnienia braków formalnych, z wyłączeniem zmian skutkujących nierównym traktowaniem oferentów, chyba że konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub okoliczności związanych
  z finansowaniem realizacji zadań.
 2. Zaleca się, aby podmioty aplikujące o środki w ramach niniejszego ogłoszenia na bieżąco zapoznawały się z informacjami zamieszczanymi na stronie MOPS: www.mops.ostroda.pl, (w zakładce aktualności) ; Facebook Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie  oraz  Biuletynie Informacji Publicznej.

IV. Warunki składania projektów 

 1. Osoba zainteresowana jest zobowiązana do złożenia projektu zgodnie
  z  ZAŁĄCZNIKIEM nr 1 do niniejszego ogłoszenia w terminie przewidzianym w ogłoszeniu.
 2. Projekt należy wypełnić poprawnie i w sposób czytelny, trwałą techniką.
 3. Jedna osoba może złożyć jedną propozycję w ramach zadania.
 4. MOPS finansuje jedynie koszty wynagrodzenia realizatora (koszty osobowe w rozliczeniu godzinowym).
 5. Projekt powinien być opatrzony czytelnym podpisem realizatora – złożony w dwóch egzemplarzach. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki w jednym egzemplarzu. Komplet dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny znajdować się następujące informacje:
 6. nazwa programu,
 7. pieczątka instytucji,
 8. wnioskowana kwota.
 9. Projekt, który wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywany.
 10. Złożenie projektu nie stanowi zobowiązania po stronie Zleceniodawcy do podpisania umowy z Wnioskodawcą.
 11. Złożone projekty podlegają analizie formalnej i merytorycznej.

Dodatkowo:

 1. Oferent składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji działań, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej: RODO).
 2. Realizator ponadto jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków wynikających z RODO,                    w szczególności obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13  RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te oferent bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13  RODO nie będzie miał zastosowania, gdy w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO zawarta została
  w Załączniku nr 3 do ogłoszenia.
 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie zastrzega, że: nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez osoby trzecie, powstałe w związku z realizacją umowy/zadania przez realizatora zadania w wyniku nieprzestrzegania ust. 2 i 3, całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie ponosi realizator.

V. Załączniki składane wraz z projektem

 1. Pisemna zgoda dyrektora/ kierownika placówki na realizację zadania we wskazanym w projekcie miejscu (jeśli dotyczy).
 2. Oświadczenie o poufności danych i zapoznaniu się z informacją RODO (Załącznik nr 3 do ogłoszenia).
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (tylko niezbędne do realizacji zadania).

VI. Odrzuceniu podlegają projekty:

 1. Złożone po terminie.
 2. Złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Dotyczące zadania niezgodnego z ogłoszeniem.
 4. Niekompletne (np. brak załączników, brak podpisu). 

VII. Ocena projektów:

 1. Wyniki opublikowane zostaną na stronie www.mops.ostroda.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie,  zaś szczegółowe informacje o poszczególnych ofertach udzielane będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie – Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. Henryka Sienkiewicza 15, lub pod numerem telefonu 89 642 97 75.
 2. Projekty będą rozpatrywane w terminie 5 dni licząc od następnego dnia po ostatnim dniu ich składania wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 3. Decyzja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie stanowi podstawę do zawarcia umów z Realizatorami, których projekty uzyskały akceptację.

VIII. Projekty będą oceniane według następujących kryteriów:

 1. Ocena formalna polega na weryfikacji, czy projekt:
 2.  został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu,
 3.  został złożony na obowiązującym druku,
 4.  został złożony na zadanie zgodne z ogłoszeniem,
 5.  został własnoręcznie podpisany,
 6.  zawiera wymagane załączniki.

Niespełnienie warunków formalnych wyklucza ofertę.

 • Ocena merytoryczna:
 • Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta (kwalifikacje, zasoby organizacyjne, zasoby rzeczowe).
 • Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego i jej spójności
  z harmonogramem (spójność harmonogramu z opisem, realność budżetu).
 • Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie (rzetelność diagnozy, zasadność celów, strategie profilaktyczne, metody pracy, doświadczenie w realizacji podobnych działań, innowacyjność sposób promocji i rekrutacji uczestników, dobór odpowiedniego sposobu ewaluacji).
 • Ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich (właściwa realizacja zadania
  w latach ubiegłych, terminowość rozliczenia otrzymanych środków).

IX. Sposób odwołania się od decyzji Dyrektora w sprawie wyboru ofert

Od decyzji w sprawie wyboru ofert i wysokości przyznanego dofinansowania możliwe jest wniesienie odwołania do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie w formie pisemnej nie później niż w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia decyzji Dyrektora Mops. Stanowisko Dyrektora MOPS w Ostródzie wydane w tym trybie jest ostateczne.

X. Miejsce złożenia dokumentów

Kompletną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w zamkniętej kopercie zgodnie z jednym z niżej wymienionych sposobów:

 1. Osobiście, w godzinach 7:00 – 15:00 w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 2 (parter) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. Olsztyńska 2, 14 – 100 Ostróda,
 2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. Olsztyńska 2, 14 -100 Ostróda.
 3. Za pośrednictwem platformy e-puap

W przypadku przesłania ofert pocztą decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dofinansowania udzielają pracownicy Działu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie ul. Henryka Sienkiewicza 15, tel. 89 642 97 75. 

X. Terminy składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia: 13 kwietnia 2023 r.

W przypadku przesłania ofert pocztą decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana.

Wyniki wybranych ofert zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, na stronie internetowej www.mops.ostroda.pl .

XI. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

 1. Załącznik Nr 1 – wzór projektu,
 2. Załącznik Nr 2 – wzór sprawozdania końcowego,
 3. Załącznik Nr 3 – oświadczenie o poufności danych i RODO, 

Dyrektor MOPS w Ostródzie

Katarzyna Zielińska

Ogłoszenie wyników naboru realizatorów zajęć

Rozmiar czcionki
Kontrast