Ogłoszenie o naborze do pracy

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie ul Olsztyńska 2;   14-100 Ostróda poszukuje osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu opiekuna w noclegowni dla osób bezdomnych.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenia.

Miejsce wykonywania pracy: Noclegownia przy ul. Sienkiewicza 15, 14-100 Ostróda.

Zatrudnienie przewidziane od stycznia 2022 roku.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

  • wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe, co najmniej roczne doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy lub wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • obywatelstwo polskie;
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
  • wskazane ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 

 

Wszystkie osoby zainteresowane, spełniające formalnie powyższe wymagania mogą złożyć CV w sekretariacie Ośrodka lub przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostróda, w terminie do 20 grudnia 2021 r. do godz. 15:00. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 101 oraz telefonicznie pod numerem telefonu 89 642 97 89.

Rozmiar czcionki
Kontrast