Ogłoszenie konkursowe nr 3/2021

Sekcja Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  reprezentowany
przez Dyrektora MOPS

Ogłasza nabór na realizatorów wykonywania zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. w trybie umowy zlecenia w ramach następujących obszarów:

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z używaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem dysfunkcji wychowawczych związanych z problemem przemocy w rodzinie poprzez: zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty umiejętności życia w rodzinie, uczestnictwo w Szkole dla Rodziców, poradnictwo i wsparcie.

Realizowanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia, w szczególności zajęć adresowanych do tzw. „grup ryzyka”, tj.: realizacja programów interwencyjnych na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin z problemem alkoholowym oraz doświadczających innych kryzysów i zagrożonych ryzykownymi zachowaniami. Psychoedukacja pomoc i wsparcie.

 

Termin realizacji zadań od marca 2021 r. do 30.06.2021 r.

Treść ogłoszenia 3/2021

Załącznik 1 – wzór projektu

Załącznik 2 – sprawozdanie końcowe

Załącznik 3 – RODO

Załącznik 4 – karta oceny

Załącznik 5  – stawki rekomendowane mops

Zarządzenie nr 14

Rozmiar czcionki
Kontrast