Oferta pracy – pracownik socjalny

 1. Wymagania dodatkowe na stanowisku:

  1. posiadanie następujących predyspozycji i umiejętności: empatia, komunikatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność, cierpliwość, kreatywność, asertywność, odporność na sytuacje stresowe, umiejętność pracy w zespole, nastawienie na rozwiązywanie problemów, chęć podnoszenia własnych kompetencji, wysoka kultura osobista;

  2. znajomość przepisów ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o promocji zatrudnienia
   i instytucjach rynku pracy, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego;

  3. umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office;

  4. mile widziany udokumentowany staż pracy w jednostkach pomocy społecznej.

  5. umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office;

  6. mile widziany udokumentowany staż pracy w jednostkach pomocy społecznej.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Szczegółowy zakres obowiązków pracownika socjalnego obejmuje w szczególności:

 1. prowadzenie pracy socjalnej;

 2. rozpoznawanie, diagnozowanie potrzeb i organizowanie pomocy stosownie do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób i rodzin;

 3. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentów oraz podejmowanie innych niezbędnych czynności związanych ze świadczeniem różnorodnych form pomocy;

 4. sprawowanie kontroli nad właściwym wykorzystaniem przyznanych środków przez świadczeniobiorców;

 5. udzielanie osobom informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;

 6. zawieranie kontraktów socjalnych;

 7. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

 8. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
  w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

 9. współpraca i współdziałanie z organizacjami, instytucjami i specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

 10. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

 11. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;

 12. sporządzanie indywidualnych planów zaspokajania stwierdzonych potrzeb;

 13. opracowywanie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności z osobami bezdomnymi, polegających na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych, oraz pomocy
  w uzyskaniu mieszkania.

 14. podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą
  w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”;

 15. podejmowanie, wspólnie z funkcjonariuszem Policji, a także z lekarzem, lub ratownikiem medycznym, lub pielęgniarką decyzji o odebraniu dziecka z rodziny
  w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie;

 16. dokonywanie analizy sytuacji rodziny, na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego, w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i wnioskowanie do dyrektora Ośrodka
  o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny;

 17. konsultowanie z asystentem rodziny planu pracy z rodziną, obejmującego zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawierającego terminy ich realizacji i przewidywane efekty, na zasadach określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 18. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu innej gminy;

 19. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na rzecz uprawnionych podmiotów, innych niż jednostki organizacyjne pomocy społecznej, w trybie i zakresie określonym w przepisach prawa;

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 102 oraz telefonicznie pod numerem telefonu 89 642 97 68

Rozmiar czcionki
Kontrast