Nabór do pracy

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie ul Olsztyńska 2; 14-100 Ostróda poszukuje kandydatów na stanowisko wychowawcy.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Miejsce wykonywania pracy: Świetlica przy ul. Słowackiego 13a, 14-100 Ostróda.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • posiada ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, lub na kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, lub wykształcenie średnie i udokumentowany,  co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 • kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona;
 • kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie jest prowadzone wobec niego postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwala mu na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • ma nieposzlakowaną opinię.

Wszystkie osoby zainteresowane, spełniające formalnie powyższe wymagania mogą złożyć CV i kopie dokumentów potwierdzających spełnienie niezbędnych wymogów w sekretariacie Ośrodka lub przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostróda, w terminie do 29 grudnia 2021 r. do godz. 15:00. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 108 oraz telefonicznie pod numerem telefonu 89 642 97 83.

Rozmiar czcionki
Kontrast