PROGRAM OPIEKA 75 +


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie od stycznia 2020 roku realizuje Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+”, który jest finansowany ze środków budżetu państwa.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

    – Zapewnienia osobom powyżej 75 roku życia wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających  z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

    – Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.

    – Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

    – Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

W roku 2021 w ramach Programu Gmina Miejska Ostróda otrzymała dofinansowanie w wysokości 235 818,00 zł. Dotacja ta pozwala zwiększyć dostępność usług opiekuńczych dla mieszkańców naszego miasta.

Programem objęci są seniorzy powyżej 75 roku życia, korzystający z pomocy tut. Ośrodka w formie usług opiekuńczych.Rozmiar czcionki
Kontrast