Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie
(w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 2, 14-100 Ostróda, adres e-mail: mops@mops.ostroda.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora jest Jacek Pietrzyk. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się telefonicznie pod numerem 89 642 94 30.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań własnych Gminy Miejskiej Ostróda, zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych na podstawie zawartych porozumień i umów, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy o: samorządzie gminnym, pomocy państwa
  w wychowywaniu dzieci, postępowaniu w sprawach nieletnich, świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniach rodzinnych, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, systemie oświaty, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, oraz innych przepisów w zakresie realizacji zadań statutowych administratora. Państwa dane mogą być przetwarzane w celu przyjęcia, rejestracji wniosku, uzyskania świadczenia i wydania decyzji. Więcej informacji o podstawowych prawach przetwarzania i Państwa prawach do uzyskania informacji udzieli Inspektor ochrony danych.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowić będą:

a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w przypadku wypełniania określonego obowiązku prawnego wynikającego
z przepisów prawa ciążącego na administratorze,

b) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażonej dobrowolnie przez Państwa zgody do przetwarzania danych w sytuacji, gdy podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym ale ułatwiającym komunikację z administratorem w celu załatwienia sprawy,

c) art. 9 ust. 2 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą (dane wrażliwe).

 1. Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa, a w szczególności wynikających z instrukcji archiwalnej, która określa okresy przechowywania dokumentacji, bądź do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody.
 2. W zakresie i granicach określonym w RODO w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.
 2. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawami jest obowiązkowe. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym zgodą jest dobrowolne, jednak uprzedza się, że jest konieczne do realizacji komunikacji z administratorem lub realizacji umowy/wniosku.
 3. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 4. Państwa dane będą przekazywane odbiorcom danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz podmiotom, takim jak: kancelarie prawne, zewnętrzni dostawcy sytemu informatycznego, partnerzy świadczący usługi techniczne, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, urzędy skarbowe, firmy ubezpieczeniowe, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, sądy, prokuratorzy, komornicy, firmy windykacyjne, organy administracji publicznej, policja, straż miejska i inne uprawnione służby.
 5. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Rozmiar czcionki
Kontrast