Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie
(dla kandydatów do pracy)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Ostródzie z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 2, 14-100 Ostróda, adres e-mail: mops@mops.ostroda.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora jest Jacek Pietrzyk. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się telefonicznie pod numerem 89 642 94 30.
 3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest prowadzenie rekrutacji. Podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona przez Państwa zgoda) i/lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zawarta z Państwem umowa lub podjęcie działań przed zawarciem umowy)
 4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego.
 5. W zakresie i granicach określonym w RODO w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
  • dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do ich sprostowania,
  • prawo do usunięcia,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji wskazanych wyżej celów.
 3. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 4. Państwa dane będą przekazywane organom i podmiotom publicznym oraz innym instytucjom na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Rozmiar czcionki
Kontrast