BON ENERGETYCZNY 2024

BON ENERGETYCZNY 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie informuje, że od 1 sierpnia 2024 r. będzie można pobierać i składać wnioski na bon energetyczny.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • tradycyjnie (papierowo) w biurze obsługi interesanta MOPS w Ostródzie – pokój nr 2 na parterze.

w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2024 r. (wnioski złożone po tej dacie pozostaną bez rozpatrzenia). W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem placówki pocztowej – liczy się data nadania  listu.

Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznany będzie wnioskodawcy, który złoży wniosek jako pierwszy.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Formularz wniosku o bon energetyczny będzie dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – pokój nr 2 oraz na stronie internetowej Ośrodka. Znajdziesz go w LINKU.

Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się także na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Wysokości dopłat w ramach bonu energetycznego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 300 / 600 zł* przy założeniu że jego dochód nie przekroczy 2500 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 400 zł / 800 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1700 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 500 zł / 1000 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1700 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 600 zł / 1200 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1700 złotych miesięcznie na osobę.

* bon podwyższony przysługuje gospodarstwom domowym, które zgłosiły główne źródło ogrzewania zasilane energią elektryczną do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r. (albo po tym dniu w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych do CEEB po raz pierwszy).

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku bonu energetycznego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20,00 zł.

Informacje zawarte we wniosku o wypłatę bonu energetycznego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Prosimy o prawidłowe wypełnienie wniosku, złożenie podpisu oraz wskazanie numeru rachunku bankowego – usprawni to proces rozpatrywania wniosków.

Rozmiar czcionki
Kontrast