“Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 – DOKUMENTACJA

Ostróda, 16.01.2024 r.

Z radością informujemy, że w Gmina Miejska Ostróda po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na realizację programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024

 1. Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7  ust. 5 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.).

Wartość dofinansowania: 221.716,38 zł

Całkowita wartość projektu: 221.716,38 zł

Łączna liczba godzin do wykorzystania: 3840

 1. Dla kogo pomoc?

Adresatami Programu są następujące osoby zwane dalej również „uczestnikami” lub „uczestnikiem”:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Wsparcie otrzymane w ramach Programu w 2024 r. zostanie wykorzystane na świadczenie usług asystenta osobistego dla łącznie 10 osób niepełnosprawnych, w tym:

 • 4 osoby z o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym orzeczenia równoważne); przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją
 • 4 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (w tym orzeczenia równoważne)
 • 1 osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
 • 1 osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

W przypadku niewykorzystania godzin, możliwe będzie zakwalifikowanie kolejnych uczestników do udziału w Programie.

 III. Jaką można otrzymać pomoc?

 1. Zgodnie z warunkami Programu, jego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,
 2. Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:
 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
 1. Kto może być asystentem?
 1. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:
 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 • wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, (w przypadku osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa wyżej 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

 1. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, zięcia, synową, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystent zostanie wskazany przez realizatora Programu.

Wsparcie usługi asystenckiej będzie realizowane od daty zawarcia umowy pomiędzy Gminą Miejską Ostróda a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim do dnia 31 grudnia 2024 r.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

 • karta zgłoszeniowa – zał. Nr 7 do Programu
 • klauzula RODO – zał. Nr 1 do Regulaminu i Zał. Nr 15 do Programu
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności
 • dokument potwierdzający sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną
 • oświadczenie uczestnika – Zał. Nr 2 do Regulaminu

Osoby chętne proszone są o wypełnienie i złożenie w/w dokumentów w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie ul. Olsztyńska 2  w Biurze Obsługi Interesanta  pok. nr  2 (na parterze), tel. 89 646 22 01.

Rekrutacja do Programu będzie odbywała się zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i Realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024

[1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z późn. zm.) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

[2] Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę.

Pliki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Rekrutacji – RODO MOPS

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Rekrutacji – Oświadczenie uczestnika

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Rekrutacji – Karta oceny.

Załącznik Nr 7 do Programu MRiPS – Karta zgłoszeniowa

Załącznik Nr 8 do Programu MRiPS – Karta czynności

Załącznik Nr 15 do Programu MRiPS – RODO

Zapraszamy

Rozmiar czcionki
Kontrast