Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023

Ostróda, 16.02.2023 r.

Z radością informujemy, że w Gmina Miejska Ostróda po raz trzeci otrzymała dofinansowanie na realizację programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023

I. Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7  ust. 5 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.).

Wartość dofinansowania: 144 805,32 zł

Całkowita wartość projektu: 144 805,32 zł

II. Dla kogo pomoc?

Adresatami Programu są następujące osoby zwane dalej również „uczestnikami” lub „uczestnikiem”:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Wsparcie otrzymane w ramach Programu w 2023 r. zostanie wykorzystane na świadczenie usług asystenta osobistego dla łącznie 7 osób niepełnosprawnych, w tym:

 • 4 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
 • 1 osoba z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności
 • 1 osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • 1 dziecko do 16 r.ż. spełniające wymogi wskazane w pkt. II.1.

 III. Jaką można otrzymać pomoc?

 1. Zgodnie z warunkami Programu, jego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,
 2. Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:
 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

IV. Kto może być asystentem?

 1. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:
 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 • wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym[2].

 1. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystent zostanie wskazany przez realizatora Programu.

Wsparcie usługi asystenckiej będzie realizowane od daty zawarcia umowy pomiędzy Gminą Miejską Ostróda a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim do dnia 31 grudnia 2023 r.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

 • karta zgłoszeniowa – zał. Nr 7 do Programu
 • klauzula RODO – zał. Nr 1 do Regulaminu i Zał. Nr 12 do Programu AOON
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności
 • dokument potwierdzający sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną
 • oświadczenie uczestnika – Zał. Nr 2 do Regulaminu

Osoby chętne proszone są o wypełnienie i złożenie w/w dokumentów w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie ul. Olsztyńska 2  do dnia 23.02.2023 r. do godz. 15.00 w pok. nr  2 (na parterze), tel. 89 646 22 01.

Rekrutacja do Programu będzie odbywała się zgodnie  Regulaminem Rekrutacji i Realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

[1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z późn. zm.) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

[2] Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę.

Pliki do pobrania:

Plakat Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Zapraszamy

Rozmiar czcionki
Kontrast