Regulamin Konkursu FIO 2017 ogłoszony!

  • Drukuj

FIO.pngRegulamin Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2017 r. został pod koniec sierpnia br. przyjęty przez Komitet Sterująco-Monitorujący i podpisany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ogłoszenie naboru w Priorytecie 1 (Małe inicjatywy) i Priorytecie 2 (Aktywne społeczeństwo) planowane jest na początek września 2016 r., ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 (Aktywni obywatele) i Priorytecie 4 (Silne organizacje pozarządowe) planowane jest na grudzień 2016 r. Planowany termin naboru ofert to 21 dni. Złożenie oferty we wrześniu wyczerpuje limit składania ofert w ramach konkursu (wyczerpuje możliwość złożenia oferty w grudniu). Celem głównym Programu FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. Program FIO realizowany w 2017 r. dysponować będzie kwotą 60 milionów złotych.
Cele szczegółowe FIO to: 1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych; 2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne; 3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych; 4. Wzmocnienie potencjału III sektora.

Pobierz Regulamin Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2017 r. w formie pliku PDF.

Więcej czytaj: http://www.pozytek.gov.pl/