Faktury

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie prosi o umieszczanie na fakturach/notach wystawianych na rzecz Ośrodka od 1 stycznia 2017 roku następujących danych:

Nabywca:
Gmina Miejska Ostróda
ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
NIP 741-209-06-54

Odbiorca:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie
ul. Olsztyńska 2
14-100 Ostróda

Bezpłatny dostęp do leków dla osób powyżej 75. roku życia. Serwis internetowy 75plus

75plussNa stronie przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia znalazły się podstawowe informacje takie jak na czym polega projekt leki 75+, jak otrzymać bezpłatne leki i jakie są podstawy do otrzymania bezpłatnego leku: wiek – ukończony 75 rok życia; recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych"; wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków.
Leki będą przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Ministerstwo przypomina, że projekt jest skierowany do WSZYSTKICH pacjentów, którzy w dniu wypisywania recepty na leki ukończyli 75 rok życia. Wiek pacjentów będzie weryfikowany poprzez numer PESEL (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL będzie to data urodzenia). Pacjentom, którzy ukończyli 75 lat, będą przysługiwały bezpłatne leki (oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne).
Więcej patrz serwis internetowy 75 plus http://75plus.mz.gov.pl/

Regulamin Konkursu FIO 2017 ogłoszony!

FIO.pngRegulamin Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2017 r. został pod koniec sierpnia br. przyjęty przez Komitet Sterująco-Monitorujący i podpisany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ogłoszenie naboru w Priorytecie 1 (Małe inicjatywy) i Priorytecie 2 (Aktywne społeczeństwo) planowane jest na początek września 2016 r., ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 (Aktywni obywatele) i Priorytecie 4 (Silne organizacje pozarządowe) planowane jest na grudzień 2016 r. Planowany termin naboru ofert to 21 dni. Złożenie oferty we wrześniu wyczerpuje limit składania ofert w ramach konkursu (wyczerpuje możliwość złożenia oferty w grudniu). Celem głównym Programu FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. Program FIO realizowany w 2017 r. dysponować będzie kwotą 60 milionów złotych.
Cele szczegółowe FIO to: 1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych; 2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne; 3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych; 4. Wzmocnienie potencjału III sektora.

Pobierz Regulamin Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2017 r. w formie pliku PDF.

Więcej czytaj: http://www.pozytek.gov.pl/

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013, z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją zadań przedstawione Radzie Miejskiej w Ostródzie

Podczas 51. Sesji Rady Miejskiej w Ostródzie dnia 31 marca 2014 r. Kazimierz Wosiek, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, przedstawił informację „Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013" wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją zadań..

Pobierz dokument „Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013" - plik PDF 602KB

Zakończenie naborów osób do pełnienia funkcji animatora, asystenta rodziny i streetworkera w ramach Projektu Rewitalizacji Społecznej „Przystanek BezTroski”

Zakończyły się nabory osób do pełnienia funkcji animatora, asystenta rodziny i streetworkera w ramach Projektu Rewitalizacji Społecznej „Przystanek BezTroski", realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.