Ogłoszenie konkursowe 02/2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie reprezentowany przez P.O. Dyrektora Panią Ewę Zarycińską ogłasza nabór na realizatorów wykonywania zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. w trybie umowy zlecenia w ramach następujących obszarów:

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, przemocy, w tym programów opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

Termin realizacji zadań: od wrzesień 2020r. do 20 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie konkursowe 02/2020

załącznik nr 1 - szczegółowy opis zadania

załącznik nr 2 - wzór projektu

załącznik nr 3 - sprawozdanie końcowe

załącznik nr 4 - oświadczenie VAT

załącznik nr 5 - oświadczenie zleceniobiorcy

załącznik nr 6 - karta oceny oferty

Zarzadzenie o naborze ofert I sem.2020-2021