Program Prac Społecznie Użytecznych

 

Ruszyła 5. edycja Programu Prac Społecznie Użytecznych w Ostródzie. Z możliwości czasowego zatrudnienia skorzysta 90 podopiecznych MOPS Ostróda. Miasto zyska na czystości.

90 długotrwale bezrobotnych mieszkańców Ostródy skorzysta w roku 2010 z możliwości czasowego zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych, które zostały zorganizowane przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie przez Urząd Miasta w Ostródzie przy współpracy z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostródzie - jako koordynatorem programu, Wydziałem Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Strażą Miejską oraz jednostkami organizacyjnymi utworzonymi przez Gminę Miejską w Ostródzie nie posiadającymi osobowości prawnej.

O programie Prac Społeczno Użytecznych

Program Prac Społecznie Użytecznych jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia. Skierowany jest do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Prace społecznie użyteczne są organizowane w Ostródzie od roku 2006, czyli od momentu gdy pojawiły się takie możliwości prawne. Są one ukierunkowane przede wszystkim na osoby długotrwale bezrobotne, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Z tego też względu osoby do prac społecznie użytecznych są kierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Głównym celem programu jest zapewnienie zatrudnionym osobom wynagrodzenia za prace wykonywane na rzecz społeczności lokalnych. Ponadto ważną ideą prac społecznie użytecznych jest zwiększenie aktywności społecznej osób długotrwale bezrobotnych.

Do podstawowych celów Programu należą:

 • umożliwienie pozyskania środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin z problemem bezrobocia, a w szczególności rodzin z dziećmi;
 • przeciwdziałanie skutkom długotrwałego bezrobocia, m.in. pogłębianiu się poczucia bezradności  u  klientów pozostających  bez  pracy  i  powstawaniu  patologii życia rodzinnego;
 • ocena funkcjonowania zawodowego klientów pomocy społecznej w zakresie realizacji warunków   zawartych   umów   oraz   planowanie   długoterminowej pracy socjalnej w zakresie stwierdzonych deficytów w tym obszarze funkcjonowania (dyscyplina, staranność, odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie);
 • aktywizacja klientów długotrwale bezrobotnych;
 • przygotowywanie klientów MOPS do wymagań stawianych przez pracodawców na obecnym  rynku  pracy  (staranność  wykonania  zleconej   pracy,  odpowiedzialność, uczciwość, dyspozycyjność, zaangażowanie etc.);
 • poprawa wizerunku miasta pod względem czystości  w okresie wiosenno-letnio- jesiennym i odśnieżania w okresie zimowym;
 • poprawa sytuacji w miejskich placówkach;
 • poprawa stanu utrzymania miejskich terenów zielonych.


Powyższe cele Programu wpisują się w cel strategiczny Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ostróda na lata 2005-2010: „Zintegrowany i efektywny system zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych”. Cele Programu są również zgodne z celami operacyjnymi sformułowanymi w dziale VI.1 Strategii p.n. „Bezrobocie”.

Prace społecznie użyteczne to instrument aktywizacji społeczno-zawodowej, który pod koniec 2005 roku został wprowadzony ustawą  z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 1366). Szczegółowy sposób i tryb  organizowania prac społecznie użytecznych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1745).

Miejski Program Prac Społecznie Użytecznych stanowi formę aktywizacji osób wymagających wsparcia, zaliczanych do grup szczególnego ryzyka i narażonych na wykluczenie społeczne.

Program polega na zatrudnianiu  osób bezrobotnych spełniających jednocześnie trzy warunki:

 • są bez pracy co najmniej 12 miesięcy;
 • nie mają już prawa do zasiłku;
 • korzystają z pomocy społecznej.

Przy kierowaniu do prac społecznie użytecznych  uwzględniany jest wiek osoby bezrobotnej, jej stan zdrowia i posiadane kwalifikacje. Osoby do prac społecznie użytecznych typują pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie zawartych z nimi indywidualnych planów rozwiązania konkretnych problemów oraz zaspokojenia potrzeb.
Bezrobotni wykonują głównie prace gospodarczo-porządkowe i remontowe w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, w wymiarze czasu pracy wynoszącym 10 godzin na tydzień. Osoba bezrobotna może cały rok (i dłużej) wykonywać prace społecznie użyteczne, przy czym zachowuje status osoby bezrobotnej. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym i wypadkowym, z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej. Bezrobotny nie może nie przyjąć propozycji wykonania prac społecznie użytecznych, gdyż odmowa oznacza utratę statusu bezrobotnego, wstrzymanie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz  pozbawienie  niektórych świadczeń otrzymywanych z pomocy społecznej.

Prace społecznie użyteczne mogą być organizowane w:

 • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, m.in. ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • organizacjach pozarządowych statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej,
 • organizacjach pomocy społecznej realizujących zadania pomocy społecznej na zlecenie lub w ramach działań statutowych,
 • instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej takich, jak: szkoły, żłobki, przedszkola, domy kultury, biblioteki.

Miejski Program Prac Społecznie Użytecznych stanowi nowatorskie rozwiązanie odpowiadające potrzebom gminy i przyczynia się do kompleksowego rozwiązania niektórych zagadnień z zakresu polityki społecznej, jak również gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
Zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych może okazać się pierwszym etapem w powrocie do pełnienia ról społecznych i zawodowych osób bezrobotnych, a ponadto może stwarzać szansę na utrzymanie więzi między kierowanymi do tych prac a instytucjami i podmiotami życia społeczno-gospodarczego. Głównym efektem realizowanego Programu jest czasowa aktywizacja długotrwale bezrobotnych klientów pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne stanowią jedną z aktywnych form pomocy osobom bezrobotnym, przerywająca proces bierności, często zniechęcenia, apatii i braku motywacji. Udział w tych pracach przyczyni się do odbudowy i utrwalenia umiejętności koniecznych do pełnienia ról społecznych ze szczególnym uwzględnieniem roli pracownika. Samo nawiązanie i utrzymanie kontaktu osoby bezrobotnej z instytucjami i podmiotami występującymi w roli ewentualnych  przyszłych pracodawców umożliwi przygotowanie bezrobotnych do wymagań stawianych przez pracodawców na obecnym rynku pracy (sumienne i staranne wykonywanie powierzonych obowiązków, punktualność, przestrzeganie porządku, dyscypliny i zasad bezpieczeństwa, itp.).
Udzielanie pomocy w formie zatrudnienia powinno spowodować bardziej trafne kierowanie pomocy socjalnej do osób rzeczywiście jej potrzebujących. Praca bowiem jako forma pomocy ma charakter konstruktywny i aktywizujący w przeciwieństwie do tradycyjnych zasiłków  pieniężnych, które uzależniają osoby z nich korzystające i wyzwalają w nich bezradność. Poprzez zatrudnianie w ramach prac społecznie użytecznych mamy nadzieję zdyscyplinować bezrobotnych i ograniczyć możliwość wykonywania przez nich pracy „na czarno”.
Podjęcie współpracy i jej kontynuacja pomiędzy podmiotami i instytucjami realizującymi Program może zaowocować podejmowaniem kolejnych inicjatyw mających na celu promocję zatrudnienia.