Prace społecznie użyteczne. W Ostródzie ruszyła XIII edycja miejskiego Programu

52 długotrwale bezrobotnych mieszkańców Ostródy, dla których ustalono II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, skorzysta w 2018 roku z możliwości czasowego zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych, które zostały zorganizowane przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie przy współpracy z Gminą Miejską w Ostródzie, reprezentowaną przez MOPS w Ostródzie jako koordynatorem Programu oraz 11 jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej w Ostródzie. Program prac społecznie użytecznych jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia, i realizowany jest w Ostródzie od 2006 roku. Całkowity koszt Programu w 2018 r. to kwota 151 632 zł, zaś łączny czas pracy wszystkich osób na rzecz miasta wyniesie 18 720 godzin.

Dnia 28 lutego 2018 r. odbyło się w Ostródzie pierwsze spotkanie organizacyjne w sprawie Programu prac społecznie, w którym udział wzięli przedstawiciele MOPS Ostróda: dyrektor Kazimierz Wosiek, starszy specjalista pracy socjalnej Anna Grzymowicz i inspektor ds. bhp Andrzej Bałakier oraz Straży Miejskiej: komendant Jacek Pietrzyk i inspektor Jarosław Strzelec. W trakcie spotkania omówione zostały szczegółowe zasady realizacji Programu, który będzie trwał do 30 listopada 2018 roku. Osoby zakwalifikowane do wykonywania prac zostały poinformowane o przydzielonych zadaniach, wysokości otrzymywanych świadczeń, terminach wykonywania prac i o zasadach bezpieczeństwa pracy.
W 2018 roku Program będzie realizowany w 11 instytucjach miejskich – szkołach podstawowych, przedszkolach miejskich, Środowiskowym Domu Samopomocy „Bratek", Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji, Centrum Kultury i w ostródzkim Muzeum oraz na terenach zielonych miasta Ostróda. Osoby wykonujące prace otrzymywać będą świadczenia w wysokości 8,10 zł za godzinę pracy, zaś wymiar wykonywania pracy wynosi 40 godzin miesięcznie. Całkowity koszt Programu wynosi 151 632 zł, z czego 90 979,20 zł refundowane jest z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie.
Prace społecznie użyteczne są organizowane w Ostródzie od roku 2006, czyli od momentu gdy pojawiły się takie możliwości prawne
Głównymi celami organizacji prac społecznie użytecznych jest:

  1. zapewnienie możliwości uzyskania minimalnych przynajmniej środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin z problemem bezrobocia,
  2. łagodzenie społeczno-ekonomicznych skutków bezrobocia,
  3. reintegracja społeczna i zawodowa długotrwale bezrobotnych beneficjentów pomocy społecznej.

Powyższe cele Programu wpisują się w 1. cel strategiczny Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ostróda na lata 2012-2018: „Przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu i bezdomności oraz zapobieganie ich skutkom".
Prace społecznie użyteczne to instrument aktywizacji społeczno-zawodowej, który pod koniec 2005 roku został wprowadzony ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 64, poz. 1366). Szczegółowy sposób i tryb organizowania prac społecznie użytecznych określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. poz. 2447).
Miejski Program Prac Społecznie Użytecznych w Ostródzie stanowi formę aktywizacji osób wymagających wsparcia, zaliczanych do grup szczególnego ryzyka i narażonych na wykluczenie społeczne. Program polega na zatrudnianiu osób bezrobotnych spełniających jednocześnie trzy warunki:
- są bez pracy co najmniej 12 miesięcy,
- nie mają już prawa do zasiłku,
- korzystają z pomocy społecznej.
Przy kierowaniu do prac społecznie użytecznych uwzględniany jest wiek osoby bezrobotnej, jej stan zdrowia i posiadane kwalifikacje. Osoby do prac społecznie użytecznych typują pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie zawartych z nimi indywidualnych planów rozwiązania konkretnych problemów oraz zaspokojenia potrzeb na zasadach określonych w kontraktach socjalnych.
Bezrobotni wykonują głównie prace gospodarczo-porządkowe i remontowe w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, w wymiarze czasu pracy wynoszącym 40 godzin miesięcznie, przy zachowaniu tygodniowej normy 10 godzin czasu pracy. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym i wypadkowym, z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej. Bezrobotny nie może nie przyjąć propozycji wykonania prac społecznie użytecznych, gdyż odmowa oznacza utratę statusu bezrobotnego, wstrzymanie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz pozbawienie niektórych świadczeń otrzymywanych z pomocy społecznej.
Źródło finansowania Programu:
- budżet gminy – uchwała budżetowa określiła kwotę na realizację zadania obejmującą 40% wynagrodzenia osób skierowanych do prac społecznie użytecznych,
- budżet państwa – Starosta (powiatowy urząd pracy) na wniosek gminy dokonuje gminie refundacji 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego osobie uprawnionej. Środki na refundację, o której mowa powyżej mieszczą się w limicie środków Funduszu Pracy przekazywanych samorządom na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.