Rozpoczęła się 10. edycja programu prac społecznie użytecznych w Ostródzie

grafika pomocnicza42 długotrwale bezrobotnych mieszkańców Ostródy, dla których ustalono II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust.2c pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, skorzysta w 2015 roku z możliwości czasowego zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych, które zostały zorganizowane przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie przy współpracy z Gminą Miejską w Ostródzie, reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie jako koordynatorem Programu oraz Strażą Miejską i jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej w Ostródzie. Program prac społecznie użytecznych jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia, i realizowany jest w Ostródzie od 2006 roku. Całkowity koszt Programu w 2015 r. to kwota 122 472 zł, zaś łączny czas pracy wszystkich osób na rzecz miasta wyniesie 15 120 godzin.

Dnia 27 lutego 2015 r. odbyło się w Ostródzie pierwsze spotkanie organizacyjne w sprawie Programu prac społecznie użytecznych, skierowanego do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Na spotkaniu w którym udział wzięli przedstawiciele MOPS Ostróda: dyrektor Kazimierz Wosiek i pracownicy socjalni Ośrodka, omówione zostały szczegółowe zasady realizacji Programu, który będzie trwał do 30 listopada 2015 roku. Osoby zakwalifikowane do wykonywania prac zostały poinformowane o przydzielonych zadaniach, wysokości otrzymywanych świadczeń, terminach wykonywania prac i zasadach bezpieczeństwa pracy. W 2015 roku Program będzie realizowany na terenach użyteczności publicznej miasta Ostródy (20 osób) oraz w instytucjach miejskich – szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach miejskich, Środowiskowym Domu Samopomocy „Bratek", Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji, Centrum Kultury i w ostródzkim Muzeum (22 osoby). Osoby wykonujące prace otrzymywać będą świadczenia w wysokości 8,10 zł za godzinę pracy, zaś wymiar wykonywania pracy wynosi 40 godzin miesięcznie. Całkowity koszt Programu wynosi 122 472 zł, z czego 73 483,20 zł refundowane jest z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie.
Prace społecznie użyteczne są organizowane w Ostródzie od roku 2006, czyli od momentu gdy pojawiły się takie możliwości prawne
Głównymi celami organizacji prac społecznie użytecznych jest:

  1. Zapewnienie możliwości uzyskania minimalnych przynajmniej środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin z problemem bezrobocia.
  2. Łagodzenie społeczno-ekonomicznych skutków bezrobocia.
  3. Reintegracja społeczna i zawodowa długotrwale bezrobotnych beneficjentów pomocy społecznej.

Powyższe cele Programu wpisują się w 1. cel strategiczny Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ostróda na lata 2012-2018: „Przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu i bezdomności oraz zapobieganie ich skutkom".
Prace społecznie użyteczne to instrument aktywizacji społeczno-zawodowej, który pod koniec 2005 roku został wprowadzony ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 64, poz. 1366). Szczegółowy sposób i tryb organizowania prac społecznie użytecznych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. nr 210, poz. 1745).
Miejski Program Prac Społecznie Użytecznych w Ostródzie stanowi formę aktywizacji osób wymagających wsparcia, zaliczanych do grup szczególnego ryzyka i narażonych na wykluczenie społeczne. Program polega na zatrudnianiu osób bezrobotnych spełniających jednocześnie trzy warunki:
- są bez pracy co najmniej 12 miesięcy,
- nie mają już prawa do zasiłku,
- korzystają z pomocy społecznej.
Przy kierowaniu do prac społecznie użytecznych uwzględniany jest wiek osoby bezrobotnej, jej stan zdrowia i posiadane kwalifikacje. Osoby do prac społecznie użytecznych typują pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie zawartych z nimi indywidualnych planów rozwiązania konkretnych problemów oraz zaspokojenia potrzeb na zasadach określonych w kontraktach socjalnych.
Bezrobotni wykonują głównie prace gospodarczo-porządkowe i remontowe w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, w wymiarze czasu pracy wynoszącym 40 godzin miesięcznie, przy zachowaniu tygodniowej normy 10 godzin czasu pracy. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym i wypadkowym, z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej. Bezrobotny nie może nie przyjąć propozycji wykonania prac społecznie użytecznych, gdyż odmowa oznacza utratę statusu bezrobotnego, wstrzymanie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz pozbawienie niektórych świadczeń otrzymywanych z pomocy społecznej.
Źródło finansowania Programu:
- budżet gminy – uchwała budżetowa określiła kwotę na realizację zadania obejmującą 40% wynagrodzenia osób skierowanych do prac społecznie użytecznych,
- budżet państwa – Starosta (powiatowy urząd pracy) na wniosek gminy dokonuje gminie refundacji 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego osobie uprawnionej. Środki na refundację, o której mowa powyżej mieszczą się w limicie środków Funduszu Pracy przekazywanych samorządom na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.