Rusza IX edycja prac społecznie użytecznych w Ostródzie

52 długotrwale bezrobotnych mieszkańców Ostródy skorzysta w roku 2014 z możliwości czasowego zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych, które będą zorganizowane przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie przez Urząd Miasta w Ostródzie, przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostródzie - jako koordynatorem, Strażą Miejską oraz jednostkami organizacyjnymi utworzonymi przez Gminę Miejską w Ostródzie nie posiadającymi osobowości prawnej. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się 27 lutego br. w ostródzkim Amfiteatrze.

Program Prac Społecznie Użytecznych jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia. Skierowany jest do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Program będzie trwał od marca do końca listopada br. i będzie realizowany m.in. w OCSiR, Centrum Kultury, Muzeum, przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz na terenach zielonych miasta.

Prace społecznie użyteczne są organizowane w Ostródzie od roku 2006, czyli od momentu gdy pojawiły się takie możliwości prawne. Są one ukierunkowane przede wszystkim na osoby długotrwale bezrobotne, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Z tego też względu osoby do prac społecznie użytecznych kierowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Głównym celem programu jest zapewnienie zatrudnionym osobom wynagrodzenia za prace wykonywane na rzecz społeczności lokalnych. Ponadto ważną ideą prac społecznie użytecznych jest zwiększenie aktywności społecznej osób długotrwale bezrobotnych.

Do podstawowych celów Programu należą:

  • Umożliwienie pozyskania środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin z problemem bezrobocia, a w szczególności rodzin z dziećmi.
  • Przeciwdziałanie skutkom długotrwałego bezrobocia, m.in. pogłębianiu się poczucia bezradności u klientów pozostających bez pracy i powstawaniu patologii życia rodzinnego.
  • Ocena funkcjonowania zawodowego klientów pomocy społecznej w zakresie realizacji warunków zawartych umów oraz planowanie długoterminowej pracy socjalnej w zakresie stwierdzonych deficytów w tym obszarze funkcjonowania (dyscyplina, staranność, odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie).
  • Aktywizacja klientów długotrwale bezrobotnych.
  • Przygotowywanie klientów MOPS do wymagań stawianych przez pracodawców na obecnym rynku pracy (staranność wykonania zleconej pracy, odpowiedzialność, uczciwość, dyspozycyjność, zaangażowanie etc.).
  • Poprawa wizerunku miasta pod względem czystości w okresie wiosenno-letnio- jesiennym i odśnieżania w okresie zimowym.
  • Poprawa sytuacji w miejskich placówkach.
  • Poprawa stanu utrzymania miejskich terenów zielonych.

Zatrudnione osoby w ramach prac społecznie użytecznych będą wykonywały proste prace w miejscu swego zamieszkania oraz w jednostkach gminnych. Prace te obejmować będą między innymi: utrzymanie zieleni, oczyszczanie nabrzeży jezior, sprzątanie chodników i poboczy dróg, likwidowanie dzikich wysypisk na terenach gminnych, malowanie, odśnieżanie, pielęgnowanie rabat kwiatowych, sprzątanie terenów przy cmentarzach, wykonywanie drobnych prac remontowych i konserwatorskich, pomoc kuchenna i szatniarska.

Bezrobotni byli zobowiązani do przepracowania 10 godzin w tygodniu, za co będą otrzymywać świadczenie w wysokości 8 zł za godzinę pracy (od miesiąca czerwca 2014 r. stawka ta, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będzie podlegała waloryzacji.). Na wypłatę świadczeń z tytułu wykonanej pracy przewidywana kwota na rok 2014 wynosi 150 000 zł, przy czym 90 000 zł będzie finansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie, a pozostałe 60 000 zł ze środków gminy miejskiej Ostróda.