Rozpoczęła się 8. edycja programu prac społecznie użytecznych w Ostródzie

54 długotrwale bezrobotnych mieszkańców Ostródy skorzysta w 2013 roku z możliwości czasowego zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych, które zostały zorganizowane przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie przy współpracy z Gminą Miejską w Ostródzie, reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie jako koordynatorem Programu oraz Strażą Miejską i jednostkami organizacyjnymi utworzonymi przez Gminę Miejską w Ostródzie nie posiadającymi osobowości prawnej.Program prac społecznie użytecznych jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia, i realizowany jest w Ostródzie od 1006 roku. Całkowity koszt Programu w 2013 r. to kwota 149 688 zł, zaś łączny czas pracy na rzecz miasta wszystkich osób wyniesie 19 440 godzin.

 

Spotkanie organizacyjne

Dnia 27 lutego 2013 r. odbyło się w Ostródzie pierwsze spotkanie organizacyjne w sprawie Programu prac społecznie użytecznych, skierowanego do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Na spotkaniu w którym udział wzięli przedstawiciele MOPS Ostróda: dyrektor Kazimierz Wosiek i starszy pracownik socjalny Anna Grzymowicz oraz przedstawiciele Straży Miejskiej w Ostródzie: Komendant Jacek Pietrzyk i Zastępca Komendanta Andrzej Bartnicki, omówione zostały szczegółowe zasady realizacji Programu, który będzie trwał do 31 listopada 2013 roku. Osoby zakwalifikowane do wykonywania prac zostały poinformowane o przydzielonych zadaniach, wysokości otrzymywanych świadczeń, terminach wykonywania prac i zasadach bezpieczeństwa pracy. W 2013 roku Program będzie realizowany na terenach użyteczności publicznej miasta Ostródy (25 osób) oraz w instytucjach miejskich – Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 6, Gimnazjum Nr 2, Przedszkolach Miejskich Nr 1 i Nr 4, Środowiskowym Domu Samopomocy, Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji, Komendzie Hufca ZHP, Centrum Kultury i w ostródzkim Muzeum (29 osób). Osoby wykonujące prace otrzymywać będą świadczenia w wysokości 7, 70 zł za godzinę pracy, zaś wymiar wykonywania pracy wynosi 40 godzin miesięcznie. Całkowity koszt Programu wynosi 149 688 zł, z czego 89 812, 80 zł refundowane jest z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie.

Prace społecznie użyteczne są organizowane w Ostródzie od roku 2006, czyli od momentu gdy pojawiły się takie możliwości prawne

Nadmienić także należy, że MOPS Ostróda realizuje Projekt systemowyWsparcie na starciew ramach przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w Priorytecie VII - Promocja Integracji Społecznej i przyznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego alokacja środków na rok 2013 wyniesie 587 509 zł. Jednym z narzędzi realizacji tego Projektu jest kontrakt socjalny, z preferowanym instrumentem aktywnej integracji - prace społecznie użyteczne. Wydatki na finansowanie prac społecznie użytecznych w tym projekcie traktowane jako wkład własny budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

 

Głównymi celami organizacji prac społecznie użytecznych jest:

  1. Zapewnienie możliwości uzyskania minimalnych przynajmniej środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin z problemem bezrobocia.

  2. Łagodzenie społeczno-ekonomicznych skutków bezrobocia.

  3. Reintegracja społeczna i zawodowa długotrwale bezrobotnych beneficjentów pomocy społecznej.

Powyższe cele Programu wpisują się w 1. cel strategiczny Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ostróda na lata 2012-2018:Przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu, bezdomności oraz zapobieganie ich skutkom.

Prace społecznie użyteczne to instrument aktywizacji społeczno-zawodowej, który pod koniec 2005 roku został wprowadzony ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 64, poz. 1366). Szczegółowy sposób i tryb organizowania prac społecznie użytecznych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. nr 210, poz. 1745).

Miejski Program PracSpołecznie Użytecznych w Ostródzie stanowi formę aktywizacji osób wymagających wsparcia, zaliczanych do grup szczególnego ryzyka i narażonych na wykluczenie społeczne. Program polega na zatrudnianiu osób bezrobotnych spełniających jednocześnie trzy warunki:

  • są bez pracy co najmniej 12 miesięcy,
  • nie mają już prawa do zasiłku,
  • korzystają z pomocy społecznej.

Przy kierowaniu do prac społecznie użytecznych uwzględniany jest wiek osoby bezrobotnej, jej stan zdrowia i posiadane kwalifikacje. Osoby do prac społecznie użytecznych typują pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie zawartych z nimi indywidualnych planów rozwiązania konkretnych problemów oraz zaspokojenia potrzeb na zasadach określonych w kontraktach socjalnych.

Bezrobotni wykonują głównie prace gospodarczo-porządkowe i remontowe w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, w wymiarze czasu pracy wynoszącym 40 godzin miesięcznie. Osoba bezrobotna może cały rok (i dłużej) wykonywać prace społecznie użyteczne, przy czym zachowuje status osoby bezrobotnej. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym i wypadkowym, z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej. Bezrobotny nie może nie przyjąć propozycji wykonania prac społecznie użytecznych, gdyż odmowa oznacza utratę statusu bezrobotnego, wstrzymanie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz pozbawienie niektórych świadczeń otrzymywanych z pomocy społecznej.

 

Źródło finansowania Programu:

  • budżet gminyuchwała budżetowa określiła kwotę na realizację zadania obejmującą 40% wynagrodzenia osób skierowanych do prac społecznie użytecznych,
  • budżet państwaStarosta (powiatowy urząd pracy) na wniosek gminy dokonuje gminie refundacji ze środków Funduszu Pracy z tytułu świadczeń pieniężnych wypłaconych osobom wykonującym prace społecznie użyteczne. Środki na refundację, o której mowa powyżej mieszczą się w limicie środków Funduszu Pracy przekazywanych samorządom na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu