Ruszył program Prac Społecznie Użytecznych

 

Już po raz szósty realizowany jest w Ostródzie Program Prac Społecznie Użytecznych. Na mocy podpisanego 1 marca 2011 r. Porozumienia pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie i Burmistrzem Miasta Ostródy 70 osób skorzysta z możliwości czasowego zatrudnienia. Koordynatorem działań jest  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie.

Prace społecznie użyteczne są instrumentem aktywizacji społeczno - zawodowej, które pod koniec 2005 roku zostały wprowadzone ustawą  z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 1366). Szczegółowy sposób i tryb  organizowania prac społecznie użytecznych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1745).

Prace społecznie użyteczne w Ostródzie

Prace społecznie użyteczne są organizowane w Ostródzie od roku 2006, czyli od momentu gdy pojawiły się takie możliwości prawne, w latach 2007 - 2009 usankcjonowane jako prawo miejscowe, w formie odpowiedniej uchwały Rady Miejskiej. Są one ukierunkowane przede wszystkim na osoby długotrwale bezrobotne, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Program Prac Społecznie Użytecznych jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia. Skierowany jest do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Głównym celem Programu jest zapewnienie zatrudnionym osobom wynagrodzenia za prace wykonywane na rzecz społeczności lokalnych. Ponadto ważną ideą prac społecznie użytecznych jest zwiększenie aktywności społecznej osób długotrwale bezrobotnych.

Przy kierowaniu do prac społecznie użytecznych uwzględniany jest wiek osoby bezrobotnej, jej stan zdrowia i posiadane kwalifikacje. Osoby do prac społecznie użytecznych typują pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie zawartych z nimi indywidualnych planów rozwiązania konkretnych problemów oraz zaspokojenia potrzeb.

Bezrobotni wykonują głównie prace gospodarczo-porządkowe i remontowe w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, w wymiarze czasu pracy wynoszącym 10 godzin na tydzień. Osoba bezrobotna może cały rok (i dłużej) wykonywać prace społecznie użyteczne, przy czym zachowuje status osoby bezrobotnej. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym i wypadkowym,
z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej. Bezrobotny nie może nie przyjąć propozycji wykonania prac społecznie użytecznych, gdyż odmowa oznacza utratę statusu bezrobotnego, wstrzymanie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz  pozbawienie  niektórych świadczeń otrzymywanych z pomocy społecznej.

Pomiędzy podmiotami, w którym organizowany jest Program a Uczestnikiem nie jest zawierana żadna umowa (poza kontraktem socjalnym). Nie występuje stosunek pracy - jest to relacja o charakterze zobowiązaniowym według prawa cywilnego.

Prace społecznie użyteczne są organizowane w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w organizacjach pozarządowych statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej i w instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej takich, jak: szkoły, żłobki, przedszkola, dom kultury, biblioteki.

Źródło finansowania Programu:

 • budżet gminy – uchwała budżetowa określiła kwotę na realizację zadania obejmującą 40% wynagrodzenia osób skierowanych do prac społecznie użytecznych,
 • budżet państwa – Starosta (Powiatowy Urząd Pracy) na wniosek gminy dokonuje gminie refundacji ze środków Funduszu Pracy z tytułu świadczeń pieniężnych wypłaconych osobom wykonującym prace społecznie użyteczne. Środki na refundację, o której mowa powyżej mieszczą się w limicie środków Funduszu Pracy przekazywanych samorządom na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Do szczegółowych celów Programu należą:

 1. Zapewnienie możliwości uzyskania minimalnych przynajmniej środków na  zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin z problemem bezrobocia, a w szczególności rodzin z dziećmi.
 2. Łagodzenie społeczno-ekonomicznych skutków bezrobocia poprzez przeciwdziałanie pogłębianiu się poczucia bezradności u klientów pozostających bez pracy i powstawaniu patologii życia rodzinnego.
 3. Reintegracja społeczna i zawodowa długotrwale bezrobotnych beneficjentów pomocy społecznej.
 4. Ocena funkcjonowania zawodowego klientów pomocy społecznej w zakresie realizacji warunków zawartych umów w ramach kontraktów socjalnych oraz planowanie długoterminowej pracy socjalnej w zakresie stwierdzonych deficytów w tym obszarze funkcjonowania (dyscyplina, staranność, odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie).
 5. Aktywizacja klientów długotrwale bezrobotnych.
 6. Przygotowywanie klientów MOPS do wymagań stawianych przez pracodawców na obecnym rynku pracy (staranność wykonania zleconej pracy, odpowiedzialność, uczciwość, dyspozycyjność, zaangażowanie).
 7. Poprawa wizerunku miasta pod względem czystości w okresie wiosenno-letnio- jesiennym i odśnieżania w okresie zimowym.
 8. Poprawa stanu utrzymania miejskich terenów zielonych.
 9. Zwiększenie zakresu prostych usług opiekuńczych świadczonym osobom starszym i niepełnosprawnym.

Miejski Program Prac Społecznie Użytecznych stanowi nowatorskie rozwiązanie odpowiadające potrzebom gminy i przyczynia się do kompleksowego rozwiązania niektórych zagadnień z zakresu polityki społecznej, jak również gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Oczekiwane efekty

Zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych może okazać się pierwszym etapem w powrocie do pełnienia ról społecznych i zawodowych osób bezrobotnych, a ponadto może stwarzać szansę na utrzymanie więzi między kierowanymi do tych prac a instytucjami i podmiotami życia społeczno-gospodarczego. Głównym efektem realizowanego Programu jest czasowa aktywizacja długotrwale bezrobotnych klientów pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne stanowią jedną z aktywnych form pomocy osobom bezrobotnym, przerywająca proces bierności, często zniechęcenia, apatii i braku motywacji. Udział w tych pracach przyczynia się do odbudowy i utrwalenia umiejętności koniecznych do pełnienia ról społecznych ze szczególnym uwzględnieniem roli pracownika. Samo nawiązanie i utrzymanie kontaktu osoby bezrobotnej z instytucjami i podmiotami występującymi w roli ewentualnych  przyszłych pracodawców umożliwia przygotowanie bezrobotnych do wymagań stawianych przez pracodawców na obecnym rynku pracy (sumienne i staranne wykonywanie powierzonych obowiązków, punktualność, przestrzeganie porządku, dyscypliny i zasad bezpieczeństwa, itp.).

Udzielanie pomocy w formie zatrudnienia powinno spowodować bardziej trafne kierowanie pomocy socjalnej do osób rzeczywiście jej potrzebujących. Praca bowiem jako forma pomocy ma charakter konstruktywny i aktywizujący w przeciwieństwie do tradycyjnych zasiłków  pieniężnych, które uzależniają osoby z nich korzystające i wyzwalają w nich bezradność. Poprzez zatrudnianie w ramach prac społecznie użytecznych mamy nadzieję zdyscyplinować bezrobotnych i ograniczyć możliwość wykonywania przez nich pracy „na czarno”.

Podjęcie współpracy i jej kontynuacja pomiędzy podmiotami i instytucjami realizującymi Program może zaowocować podejmowaniem kolejnych inicjatyw mających na celu promocję zatrudnienia.

Z perspektywy lat można ocenić, że organizacja Programu Prac Społecznie Użytecznych spotyka z pozytywnym odbiorem większości zainteresowanych stron, w tym ze strony samych bezrobotnych jak i uczestniczących w tym przedsięwzięciu instytucji i organizacji pozarządowych.