Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Ostródy na lata 2012 – 2018 przyjęta do realizacji

Podczas XXI sesji Rady Miejskiej w Ostródzie w dniu 30 marca 2012 r. jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Ostródy na lata 2012 – 2018.

Pobierz treść uchwały wraz z uzasadnieniem - plik pdf 42KB

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - plik pdf 800KB

Strategia została opracowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie przy merytorycznym wsparciu Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych – Centrum AV w Częstochowie. Pomoc zewnętrzna polegała głównie na doradztwie i systematyzacji układu głównych elementów wypracowanego dokumentu.

Strategia jest dokumentem uspołecznionym. W pracach nad nim uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, środowisk pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, kultury, ochrony zdrowia, policji i sądownictwa, przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościoła, mieszkańcy miasta oraz eksperci.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ostródy składa się z trzech zasadniczych części, tj. części wprowadzającej, diagnostyczno-analitycznej i programowej. Część wprowadzająca zawiera informacje na temat organizacji strategii oraz uwarunkowań zewnętrznych (prawnych i strategiczno-programowych) tworzenia dokumentu.

Część diagnostyczno-analityczna zawiera informacje ogólne dotyczące miasta oraz diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej w mieście, która została oparta na badaniu źródeł zastanych, tj. danych pozyskanych z instytucji i organizacji działających w mieście bądź obejmujących zasięgiem działania jego mieszkańców, identyfikacji mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń lokalnego systemu polityki społecznej (SWOT), a także analizie ankiet, skierowanych do przedstawicieli funkcjonujących w mieście placówek oświatowych oraz reprezentantów środowiska lokalnego (liderzy lokalni, mieszkańcy).

Diagnoza została przeprowadzona w następujących obszarach:

 • Infrastruktura techniczna;
 • Demografia;
 • Gospodarka;
 • Rynek pracy;
 • Zasoby i warunki mieszkaniowe;
 • Bezdomność;
 • Edukacja;
 • Kultura;
 • Sport i rekreacja;
 • Turystyka;
 • Sytuacja dziecka;
 • Ochrona zdrowia;
 • Bezpieczeństwo publiczne;
 • Pomoc społeczna;
 • Sytuacja osób niepełnosprawnych;
 • Problemy uzależnień i przemocy w rodzinie;
 • Działalność organizacji pozarządowych.

Część programowa zawiera najistotniejsze założenia polityki społecznej miasta na najbliższe lata. Są one ujęte w formie misji, celów strategicznych, celów operacyjnych i kierunków działań. W części programowej są również wskazane podmioty realizujące strategię i współdziałające w jej realizacji, źródła finansowania i czas realizacji wyznaczonych w dokumencie działań oraz jest zaprezentowana informacja na temat sposobu wdrożenia strategii oraz prowadzenia monitoringu jej realizacji. Dla realnej oceny stopnia wdrożenia dokumentu jest przygotowany wykaz wskaźników monitoringowych. Część programowa zawiera także omówienie projektów zaproponowanych przez przedstawicieli instytucji miasta i organizacji pozarządowych działających w obszarze polityki społecznej. Uzyskane wyniki diagnozy problemów społecznych, po ich nałożeniu na kompetencje samorządu gminnego, posłużyły do opracowania założeń polityki społecznej miasta Ostródy na lata 2012-2018. Zostały one przedstawione w części programowej strategii i zawierają działania, które powinny przyczynić się do zminimalizowania problemów społecznych tak występujących w mieście obecnie, jak i w najbliższych latach.

Działania te są wyznaczone w następujących obszarach:

 1. Przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu i bezdomności oraz zapobieganie ich skutkom poprzez:
  • wsparcie bezrobotnych i poszukujących pracy;
  • zapewnienie ubogim bezpieczeństwa socjalnego;
  • pomoc zagrożonym bezdomnością i bezdomnym.
 2. Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez:
  • wzmacnianie rodzin, podnoszenie poziomu ich funkcjonowania;
  • wsparcie rodzin i osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie;
  • pomoc dzieciom i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym rozwoju;
  • zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia.
 3. Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz umożliwienie im udziału w życiu społecznym poprzez:
  • usprawnianie osób starszych i zapewnienie im właściwej opieki;
  • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.
 4. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego poprzez:
  • przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich;
  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
 5. Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego poprzez:
  • doskonalenie kadr i służb pomocowych oraz rozwijanie infrastruktury socjalnej;
  • wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego.

Cele strategii zawarte w dokumencie zmierzają do stworzenia warunków do integracji społecznej poprawiającej jakość życia wszystkich tych grup we wszystkich obszarach życia społecznego. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest wieloletnim dokumentem programowym, który ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa społecznego mieszkańców naszego miasta w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem. Podmiotowość człowieka, odpowiedzialność za własne życie, subsydiarność to wartości nadrzędne do których odwołuje się przedstawiony dokument.