Nowa wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

W Monitorze Polskim, pod poz. 402 opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Energii z dnia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Pobierz treść obwieszczenia w formie PDF

Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy, mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Zgodnie z zapisem ustawowym, odbiorca wrażliwy energii elektrycznej jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Osobie tej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
Dodatek energetyczny przyznaje działający w imieniu Burmistrza Miasta Ostróda dyrektor MOPS w Ostródzie, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Wzór wniosku o przyznanie dodatku energetycznego dostępny jest w Urzędzie Miasta - Biuro Obsługi Interesanta oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. Olsztyńska 2, pokój 101 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta i MOPS Ostróda:
http://bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska/
www.mops.ostroda.pl