Wyższa kwota świadczenia pielęgnacyjnego w 2019 r. Od 1 stycznia 2019 roku wzrośnie ono o 106 zł.

W Monitorze Polskim z dnia 14 listopada 2018 r. opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019 (M. P. poz.1099), zgodnie z którym kwota tego świadczenia w 2019 r. wynosić będzie 1 583 złote miesięcznie.

Czytaj więcej szczegółowe omówienie, co to jest świadczenie pielęgnacyjne, komu i na jakich zasadach przysługuje.

Świadczenie pielęgnacyjne to jedno ze świadczeń rodzinnych, o które mogą ubiegać się osoby, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu podjęcia opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Niepełnosprawnym członkiem rodziny jest osoba legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Komu przysługuje świadczenie
Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych (art. 17 ust.1), świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
- matce lub ojcu,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie będącej rodziną zastępczą,
- innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności).
Ponadto o świadczenie mogą ubiegać się osoby spokrewnione w drugim stopniu (dziadkowie, wnuki, rodzeństwo), pod warunkiem, że zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:
- rodzice osoby niepełnosprawnej (oboje) nie żyją, są małoletni, są pozbawieni praw rodzicielskich lub mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności,
- poza rodzicami nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu (czyli dzieci), są małoletnie lub mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności,
- nie ma ustanowionego opiekuna faktycznego i rodziny zastępczej spokrewnionej lub są ale mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.
Istotny wiek
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

  1. nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
  2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Osobom, które zajmują się dorosłym członkiem rodziny, czyli niespełniającym wymogu wieku – np. syn opiekuje się matką, czy niepełnosprawność powstała w wieku 30 lat – przyznawany jest specjalny zasiłek opiekuńczy.
Wysokość
Kwota świadczenia pielęgnacyjnego uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2019 roku płaca minimalna będzie wynosiła 2250 zł). Od 1 stycznia 2019 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosiło 1583 zł miesięcznie. W 2018 roku wynosi 1477 zł. Oznacza to wzrost o 106 zł.
Zbieg świadczeń
W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

  1. świadczenia rodzicielskiego lub
  2. świadczenia pielęgnacyjnego, lub
  3. specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub
  4. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub
  5. zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.
Podstawa prawna:
- Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019 (M. P. poz.1099),
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz.1952, z późn. zm.).
Opr. na podstawie www.infor.pl