Jednolity tekst ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - tzw. 500+

W Dzienniku Ustaw z 13 listopada 2018 r. pod poz. 2134 ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Ogłoszony tekst obejmuje najnowsze zmiany w tej ustawie wprowadzone:

  1. ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 107),
  2. ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138),
  3. ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650),
  4. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000),
  5. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1076),
  6. ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669),
  7. ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1544)

a także zawiera wszystkie zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 22 października 2018 r.

Pobierz tekst ustawy w pliku PDF