Domy pomocy społecznej – nowe standardy

Indywidualny plan wsparcia mieszkańców domu pomocy społecznej dla alkoholików będzie opracowywany w ciągu dwóch miesięcy od dnia ich przyjęcia – wynika z nowelizacji rozporządzenia MRPiPS, które opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw 7 lutego 2017 r. pod poz. 224 i obowiązywać będzie od 22 lutego 2017 r.
Nowe przepisy określają standardy dla domów pomocy społecznej przeznaczonych dla osób uzależnionych od alkoholu. Mają one na celu usprawnienie funkcjonowania ośrodków i poprawę efektywności oferowanych przez nie usług.

Pobierz treść rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej.

W rozporządzeniu wskazano termin na przygotowanie planu wsparcia dla mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu. Ma on wynosić dwa miesiące od dnia przyjęcia do ośrodka. Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, wskazanie krótszego niż sześciomiesięczny terminu niezbędnego do sporządzenia przedmiotowego planu jest konieczne ze względu na to, że osoby uzależnione kierowane są do tych ośrodków na rok.
Zmiany w rozporządzeniu dotyczą również rozszerzenia formy zajęć terapeutycznych organizowanych przez domy pomocy społecznej oraz doprecyzowują, że dom umożliwia korzystanie z usług w warsztatach terapii zajęciowej określonym grupom osób. Według resortu polityki społecznej dotychczasowe regulacje powodowały, że domy nie realizowały takiego obowiązku. Nowelizacja uniemożliwi więc nieprawidłowości interpretacyjne.
Jak poinformowało MRPiPS, zmiana przepisów w sprawie domów pomocy społecznej jest spowodowana koniecznością określenia standardów nowego typu ośrodków, przeznaczonych dla osób uzależnionych od alkoholu. Dotychczas obowiązujące rozporządzenie nie uwzględniało tego typu placówek i nie określało wymagań, które muszą spełnić w odniesieniu do potrzeb tej grupy.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od momentu ogłoszenia, czyli 22 lutego 2017 r.. Wyjątek stanowi zapis dotyczący organizacji zajęć terapeutycznych i umożliwienia korzystania z usług w warsztatach terapii zajęciowej, który wejdzie w życie po trzech miesiącach od dnia publikacji rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.