NOWY WZÓR RODZINNEGO WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO OD 11 WRZEŚNIA 2016r.

paragrafOpublikowany został nowy wzór rodzinnego wywiadu środowiskowego – Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. poz. 1406). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 września 2016 r., przy czym druki kwestionariusza wywiadu sporządzone według wzoru określonego na podstawie dotychczasowych przepisów mogą być stosowane do czasu wyczerpania nakładu, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Rozporządzenie określa również NOWE wzory dotyczące wywiadów przeprowadzanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) – część VIII i część IX. Dokumenty te będą stosowane od 11 września 2016 r.

Pobierz treść rozporządzenia w formie pliku PDF