Bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla osób które ukończyły 75. rok życia.

W Dzienniku Ustaw 12 maja 2016 r. pod poz. 652 opublikowana została ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która ustala m.in., że świadczeniobiorcom, po ukończeniu 75. roku życia, przysługiwać będzie bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wymienione w wykazie ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w formie obwieszczenia. Ww. leki, środki i wyroby minister właściwy do spraw zdrowia wskazywał będzie spośród leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych określonych w wykazach ogłaszanych na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, biorąc pod uwagę:

  1. zaspokojenie potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75. rok życia;

  2. dostępność i bezpieczeństwo stosowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;

  3. roczny limit wydatków przewidziany na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok;

  4. stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w porównaniu do stosunku kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych tym wykazem.

Czytaj całość uzasadnienia w formie PDF

Pobierz treść ustawy w formie PDF

Czytaj całość omówienia w formie PDF