Nowe wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych obowiązujące w 2016 roku

Ukazało się rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. poz. 2284), z mocą wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Rozporządzenie określa:

  1. sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych;

  2. wzory:
  1. wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,

  2. oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz innych zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 23 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

  3. kwestionariusza wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy.

Pobierz treść rozporządzenia w formacie .pdf