Nowe wzory wniosków do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.

paragrafW Dzienniku Ustaw z dnia 29 grudnia 2015 r. poz. 2229, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Rozporządzenie określa:

  1. sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego i wstrzymywania wypłaty świadczenia;

  2. sposób ustalania dochodu uprawniającego do świadczenia;

  3. wzory:
  1. wniosku o ustalenie prawa do świadczenia,

  2. oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

  3. zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych.

Pobierz treść rozporządzenia w formacie .pdf