Kluby i centra integracji społecznej będą także dla osób uzależnionych. Świadczenia integracyjne będą wolne od zajęć komorniczych; zwiększono ilości dni wolnych od zajęć oraz wysokość motywacyjnej premii integracyjnej. Istotne zmiany w ustawie o zatrudnie

Kluby i centra integracji społecznej będą także dla osób uzależnionych. Świadczenia integracyjne będą wolne od zajęć komorniczych; zwiększono ilości dni wolnych od zajęć oraz wysokość motywacyjnej premii integracyjnej. Istotne zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.
W Dzienniku Ustaw z dnia pod poz. 1567 opublikowano ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą istotne zmiany w funkcjonowaniu klubów i centrów integracji społecznej. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 24 października 2015 r.

Pobierz treść ustawy

Osoby uzależnione od alkoholu oraz narkotyków lub innych środków odurzających będą mogły korzystać z centrów i klubów integracji społecznej - to jedno z założeń znowelizowanej ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Centra i kluby integracji społecznej służą reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych społecznie, czyli trwale bezrobotnych, bezdomnych, z niepełnosprawnością, uzależnieniami. Dotychczas przyjmowano do nich osoby po ukończonej terapii odwykowej. Zgodnie z nowymi przepisami będą z nich mogły korzystać także osoby uzależnione.
Ustawa wprowadza możliwość współfinansowania z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych. Zgodnie z nowymi przepisami świadczenia integracyjne będą wolne od zajęć komorniczych, podobnie jak wszelkie zasiłki otrzymywane z pomocy społecznej.
Obecne brzmienie art. 5 ust 4 pkt 1 zobowiązuje Kierownika CIS do informowania każdej nawet najmniejszej zmiany związanej z działalnością Centrum. Zmiana poprzez modyfikację art. 5 ust 4 pkt 2 nakłada nowy obowiązek – aktualizowania danych przy okazji składania corocznego sprawozdania.
Zgodnie ustawą kierownik centrum będzie mógł przyznać uczestnikowi do sześciu dni wolnych od zajęć w centrum, za które przysługuje świadczenie integracyjne w pełnej wysokości. Kierownik może też przyznać uczestnikowi motywacyjną premię integracyjną, biorąc pod uwagę jego aktywną postawę i postępy w reintegracji społecznej i zawodowej. Do tej pory jej wysokość była określona na poziomie 20 proc. świadczenia integracyjnego. W ustawie podniesiono ją do 50 proc.
W ustawie określono też, ile osób powinno pracować w centrach; na jednego terapeutę, prowadzącego bezpośrednio zajęcia, nie powinno przypadać więcej niż 10 uczestników.
Zmiany w funkcjonowaniu KIS, dotyczącą m.in. wprowadzenie obligatoryjnego wystawiania uczestnikom KIS zaświadczenia, bez konieczności wnioskowania uczestnika (analogicznie do CIS).
Dotychczasowa praktyka centrów i klubów integracji społecznej dowodzi, że po wprowadzeniu w trzeciej nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym nowych pojęć: „absolwent centrum" oraz „absolwent klubu", uzyskano jednostronny efekt w takiej postaci, że osoby takie po ukończeniu programu zajęć chcąc utworzyć spółdzielnie socjalną mogą liczyć na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Pracy bez ponownej rejestracji w urzędzie pracy (w czasie uczestnictwa w zajęciach w centrum te osoby są uznawane, jako poszukujące pracy). W praktyce, okazuje się że w klubach integracji społecznej uczestnicy objęci kontraktem socjalnym są wyrejestrowywani z ewidencji bezrobotnych (mogą być rejestrowani, jako poszukujący pracy). Po zakończeniu zajęć w klubie stają się „absolwentami", ale nie mogą zarejestrować się, jako bezrobotni, ponieważ w ramach kontraktu socjalnego często byli także kierowani do odbycia prac społecznie użytecznych w ramach działań aktywizacji zawodowej (kontrakt zawarty na podstawie art. 108 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w korespondencji z art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Będąc zarazem „absolwentami klubu" są jednocześnie w rejestrach urzędów pracy, jako poszukujący pracy, co tym samym wyłącza ich z katalogu osób, które mogą zakładać spółdzielnie socjalne (art. 4 ust.1 ustawy o spółdzielniach socjalnych).