Uproszczenie procedur administracyjnych w odzyskiwaniu należności alimentacyjnych. Zmiany w ustawach o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i o świadczeniach rodzinnych.

W Dzienniku Ustaw, poz. 1302, z dnia 3 września 2015 r. opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zmiany w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

 1. Zniesiona została egzekucja administracyjna należności budżetu państwa z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej; po wejściu w życie zmian należności te będą egzekwowane w drodze jednej egzekucji – sądowej;
 2. Zniesiony został podział środków z egzekucji należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej między gminę wierzyciela i gminę dłużnika; po wejściu w życie zmian, cała 40% kwota środków z egzekucji tych należności będzie stanowić dochód własny gminy wierzyciela;
 3. Uproszczone zostały działania podejmowane przez organ właściwy dłużnika wobec dłużnika alimentacyjnego, określone w art. 4 i art. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 4. Do katalogu świadczeń nienależnie pobranych, określonego w art. 2 pkt 7 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zostały dodane świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję;
 5. Na podmioty prowadzące rachunki płatnicze, banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe został nałożony obowiązek zwrotu organowi właściwemu wierzyciela kwot świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekazanych na rachunek w podmiocie prowadzącym rachunek płatniczy, w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej po dacie śmierci osoby uprawnionej;
 6. Pojęcia utraty dochodu oraz uzyskania dochodu zostały ujednolicone z pojęciami utraty dochodu oraz uzyskania dochodu zawartymi w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Zmiany w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych:

 1. Ujednolicono przepisy dotyczące sposobu ustalania dochodu w oparciu o dochód uzyskany i dochód utracony;
 2. Zmieniono procedury stosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 3. Wprowadzono zmiany w zakresie definicji i dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych oraz wypłaconych pomimo śmierci osoby uprawnionej;
 4. Ujednolicono terminologię w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń);
 5. Wprowadzono procedury zwrotu nadpłaconego zasiłku pielęgnacyjnego, w przypadku gdy organ rentowy przyzna za ten sam okres dodatek pielęgnacyjny.

Pobierz ustawę w formie pliku PDF
Patrz szczegółowe omówienie zmian w formie pliku PDF