Do 1000 zł zasiłku dla dziecka, którego rodzina ucierpiała przez wichury.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r. (Dz. U. poz. 1103), uczeń którego rodzina ucierpiała w wyniku wystąpienia nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczy nawalnych, gradobicia lub powodzi, może otrzymać zasiłek w wysokości od 500 do 1000 zł lub na wyjazd edukacyjny. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 sierpnia 2015 r.

Pobierz treść rozporządzenia RM z dnia 22 lipca 2015 r. w formie PDF

Rozporządzenie przewiduje trzy formy pomocy. Jednorazowe świadczenie pieniężne (od 500 do 1000 zł) otrzymają uczniowie, których rodzinom został przyznany zasiłek celowy w wysokości do 6000 zł w związku ze stratami poniesionymi w wyniku żywiołu w 2015 r. Pieniądze będą wypłacane do 31 grudnia 2015 r.
Drugą formą pomocy są wyjazdy terapeutyczne - na sfinansowanie ich kosztu (do 1300 zł) liczyć mogą uczniowie, których rodziny otrzymały zasiłek w wysokości powyżej 3000 zł. W czasie wyjazdu zapewnia się opiekę i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne odpowiednie do potrzeb uczniów.
Rozporządzenie umożliwia także organizację zajęć opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjnych. Pomoc w formie zajęć jest finansowana w wysokości 500 zł na każde dziecko lub ucznia uczestniczących w tych zajęciach oraz dodatkowo po zastosowaniu specjalnego przelicznika - iloczynu kwoty 1000 zł i liczby dzieci lub uczniów uczestniczących w tych zajęciach podzielonej przez 5.