Nowe zadania nałożone na asystentów rodziny oraz na jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka.

Jak wynika ze zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, do podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii dodano jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332), oraz asystentów rodziny, rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka.
Zmiany zawarte są w art. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2015 r. poz. 875, opublikowanej w dniu 24 czerwca 2015 r. i wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2015 r.