Dodatek energetyczny będzie wliczany do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego. Zmiana wchodzi w życie 31 sierpnia 2015 r.

pradKolejne zamieszanie związane z dodatkiem energetycznym. W art. 19 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, opublikowanej 20 maja 2015 r. w Dzienniku Urzędowym, poz. 693, zmieniona została ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 i 984), polegająca na tym, że do dochodów nie wliczanych do ustalania prawa do dodatków mieszkaniowych nie będzie już brany pod uwagę dodatek energetyczny.

Nowe brzmienie art. 3 ust. 3, zdanie drugie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych otrzymało brzmienie:
„Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., oraz świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693).".
Zwracamy uwagę, że w obowiązującym obecnie art. 3 ust. 3, zdanie drugie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych - po wyrazach „dodatek mieszkaniowy", były wyrazy „dodatek energetyczny".