Nowe zobowiązania finansowe nałożone na gminy – część 2. Zmiany weszły w życie z dniem 19 września 2014 r.

Nowelizacja ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1188) - poza zobowiązaniami finansowanymi, o których pisaliśmy w artykule z dnia 5.10.2014 r., - nałożyła także inne zobowiązania finansowe na gminy. W artykule 80 ustawy uchylono przepisy (ust. 2-5), zgodnie z którymi dochody dzieci przebywających w pieczy zastępczej (m.in. renty rodzinne i alimenty) przeznaczane były na ich utrzymanie. Zmiana skądinąd słuszna, spowoduje jednakże, że rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, będzie przysługiwać świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota: 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej; 1000 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka, bez dokonywania potrąceń. W konsekwencji powoduje to zwiększenie w tych przypadkach współfinansowania przez gminę odpowiednio 10, 30 i 50% wydatków zgodnie z art. 191 ustawy.

Zmiany w art. 191 ust. 9 i 10 spowodowały, że nałożono na gminy obowiązek współfinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka, w których umieszczono dzieci z terenu danej gminy.

Jest też pewne zmniejszenie obciążeń gmin - dodawany art. 191 ust. 10a zwalnia gminy z obowiązku współfinansowania pobytu w pieczy zastępczej dzieci pozostawionych bezpośrednio po urodzeniu lub dzieci, których tożsamość rodziców jest nieznana. Uznano, że ustalanie gminy właściwej do ponoszenia kosztów jest niecelowe ze względu na anonimowość matki pozostawiającej dziecko.