Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020

W Monitorze Polskim z dnia 9 czerwca 2014 r. opublikowana została Uchwała Nr 76 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020. W Programie określono 4 podstawowe obszary zawierające kierunki działań:
I. Profilaktyka i edukacja społeczna,
II. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,
III. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie,
IV. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Na realizację Programu na lata 2014-2020 przeznaczona została kwota ponad 135 mln złotych.


Pobierz Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 - plik PDF 1835KB

 Założenia Programu
W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym realizacji celów ustawowych oraz celów wskazanych w Programie, określono cztery podstawowe obszary zawierające kierunki działań oraz sprecyzowano oddziaływania wobec różnych grup odbiorców:
I. Profilaktyka i edukacja społeczna:
obszar kierowany do ogółu społeczeństwa, w tym do osób i rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie.
II. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:
obszar kierowany do osób dotkniętych przemocą w rodzinie (w tym do: kobiet, mężczyzn, dzieci, współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, osób z niepełnosprwnościami lub osób niesamodzielnych).
III. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie:
obszar kierowany do osób stosujących przemoc w rodzinie, jak również do właściwych służb lub podmiotów zajmujących się oddziaływaniem na osoby stosujące przemoc.
IV. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
obszar kierowany do przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Każde z działań we wskazanych obszarach zostało przypisane konkretnym podmiotom odpowiedzialnym za ich realizację. Opisano też przewidywane wskaźniki monitorowania realizacji działań.
Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, pomaganie osobom dotkniętym przemocą, a także oddziaływanie na osoby stosujące przemoc jest nadrzędnym celem, który powinien łączyć działania sektora publicznego i organizacji pozarządowych.

Realizacja Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie została zaprojektowana na lata 2014–2020.
Budżet Programu w trakcie jego funkcjonowania będzie kształtował się następująco:

 • diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie - 550 000 zł
 • ogólnopolska Kampania Społeczna - 540 000 zł
 • ogólnopolska Konferencja - 350 000 zł
 • utworzenie dwóch specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - 400 000 zł
 • utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - 94 884 000 zł
 • badanie skuteczności pomocy udzielanej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie - 200 000 zł
 • realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - 28 116 000 zł
 • realizacja programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - 3 553 000 zł
 • badanie skuteczności programów psychologiczno--terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - 100 000 zł
 • badanie skuteczności oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - 150 000 zł
 • dofinansowanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 5 200 000 zł
 • ewaluacja Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 100 000 zł
 • utworzenie całodobowej, bezpłatnej ogólnopolskiej linii telefonicznej dla ofiar przemocy w rodzinie i ze względu na płeć - 1 360 000 zł

Razem 135 503 000 zł