Aktywność społeczna osób starszych

280 mln zł na aktywizację społeczną seniorów przewiduje Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020 (ASOS), opublikowany w Monitorze Polskim dnia 24 stycznia 2014 r., pod poz. 52. Z Programu będą mogły skorzystać m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Pobierz treść Uchwały Nr 237 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 - plik PDF 2,5MB

W ramach programu będzie można ubiegać się o dotacje na realizację działań w jednym z czterech priorytetowych obszarów:

Priorytet I. Edukacja osób starszych,

Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową,

Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych,

Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne).

Program zakłada zarówno działania w perspektywie długookresowej, jak i realizowanie bieżących potrzeb seniorów poprzez inicjatywy zgłaszane w ramach otwartych konkursów, np. poprzez organizacje pozarządowe. To m.in. inicjatywy włączające osoby starsze w środowisko lokalne, wolontariat, aktywność kulturalną, organizujące zajęcia edukacyjne.

Pełniejsze włączenie osób starszych w życie lokalnych społeczności, podtrzymanie ich aktywności również po zakończeniu kariery zawodowej, wykorzystanie ich potencjału w relacjach z młodszymi pokoleniami to główne cele promowane przez Program. Ważne jest również uwzględnienie zróżnicowania populacji osób starszych, ich potrzeb i możliwości.

Program będzie finansowany ze środków budżetu państwa w wysokości 40 mln zł rocznie. Wartość dotacji w w ramach ogłaszanych edycji otwartego konkursu wyniesie od 20 000 zł do 200 000 zł. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie w ramach Programu muszą przedstawić wkład własny w wysokości minimum 10% wartości projektu. Za wkład własny uznaje się wkład pieniężny oraz wkład osobowy. Wsparcie w ramach Programu ma charakter dotacyjny, co jest szczególnie ważne dla małych podmiotów aplikujących o środki w ramach Programu.