Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2012 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przyjęta przez Sejm RP

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 9 października 2013 r. Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2012 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosła do Marszałka Sejmu RP o przyjęcie tego dokumentu.

Działania w zakresie systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej są podzielone pomiędzy wszystkie szczeble samorządu terytorialnego: gminę, powiat i samorząd wojewódzki. Ustawa zakłada, że wszystkie szczeble samorządu terytorialnego będą ze sobą współpracowały, koncentrując się zawsze wokół dziecka. Ponadto duże znaczenie ma interdyscyplinarna kooperacja pomiędzy różnymi instytucjami tego samego szczebla samorządu terytorialnego (szkoła, policja, służba zdrowia, kuratorzy sądowi, pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni, asystenci rodziny), która jest warunkiem powodzenia działań na rzecz rodzin i dzieci w środowisku lokalnym.

Pobierz Informację Rady Ministrów - plik PDF 1,5MB