Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka w sprawie egzekucji świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej

Grafika ozdobna - rzecznik praw dzieckaRzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się z pismem z dnia 9 sierpnia 2013 r. do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego o dokonanie analizy zagadnienia katalogu wyłączeń spod egzekucji i o rozważenie zasadności podjęcia działań legislacyjnych mających na celu rozszerzenie tego katalogu o świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

 

W obowiązującym stanie prawym, w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do rodziców zastępczych możliwe jest zajęcie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. otrzymywanego na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, określone w art. 80 ust. 1 ww ustawy, jest świadczeniem przyznawanym w ramach szeroko rozumianej pomocy społecznej i należy do grupy dochodów, których celem jest zapewnienie niezbędnego utrzymania dziecka. Jednocześnie do należności tej nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania cywilnego, tworzących katalog wyłączeń spod egzekucji. Natomiast stosownie do art. 831 § 1 pkt 6 kpc nie podlegają egzekucji świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz — na podstawie art. 833 § 6 kpc — nie podlegają egzekucji m.in. świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a także świadczenia rodzinne.

 

 Pobierz wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka - plik PDF 116KB