Dodatki mieszkaniowe – nowe rozporządzenie w sprawie wywiadu środowiskowego

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 maja 2013 r., pod poz. 589 opublikowane zostało nowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 22 czerwca 2013 r.

Podstawą do wydania nowego rozporządzenia są zapisy zawarte w ustawie z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 951, które w art. 18 zmieniły zapis art. 7 ust. 15 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Obecnie ma on następujące brzmienie:

„Art. 7 ust. 15. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania wywiadu środowiskowego, a w szcze­gólności ustali wzór kwestionariusza wywiadu, wzór oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego oraz wzór legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wy­wiadu, mając na uwadze czytelność danych w nich zawartych.”.

Pobierz treść rozporządzenia w sprawie dodatku mieszkaniowego - plik PDF 403KB